MSB överklagade beslutet och att användning av flytande kondenserad svaveldioxid skulle ersättas med andra metoder.

Ärendet gick till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som avslog MSBs överklagande gällande flytande svaveldioxid.

 

Däremot gick domstolen på MSBs linje i andrahandsyrkanden som innebär att lagringscisterner och lossningsplats ska vara inbyggda och försedda med sprinkleranordning, samt att bolaget ska bekosta en räddningsstyrka med förmåga att genomföra kemdykning och som ska finnas i beredskap för omedelbara insatser vid eventuellt läckage eller andra tillbud i samband med lossning.

- I denna del gick överdomstolen till och med längre än MSBs yrkande när det gäller den omedelbara tillgängligheten för insatser vid lossning, säger Mikael Eriksson, MSB.

 

Förändringarna ska vara genomförda i vår. SCA överklagade beslutet, men det gavs inte prövningstillstånd av Högsta domstolen.

- Detta får därför nu anses som rättspraxis för denna typ av verksamhet.

 

MSB yrkande på att flytande svaveldioxid skulle ersättas i produktionen, vilket skett på andra håll genom att istället tillverka svaveldioxid på plats i en svavelugn, ansåg inte domstolen skäligt eftersom den användes i mindre omfattning, cirka 1 200 ton om året.

Vid SCA Östrand används inte svaveldioxiden för blekningsprocessen, utan som impregnering för att hålla ner elkostnaderna vid framställning av kemisk massa (CTMP). Företaget anförde att ett krav på att ta bort svaveldioxiden ur verksamheten skulle kräva så stora förändringar att det skulle äventyra fabrikens fortlevnad.