– Det är ett första steg i att stärka det förebyggande perspektivet inom EUs civilskyddsarbete, säger Kristofer Thelin, MSB.

MSB genomför teknisk expertkurs (Technical Experts Course, TEC) och grundläggande modulövningar (Modules Basic Course, MBC) på uppdrag av EU-kommissionen. Kurserna ingår i ett utbildningsprogram som förbereder deltagare för insatser vid katastrofer inom och utanför Europa.

 

Expertkursen riktar sig till experter inom områden som vatten, sanering, medicin, marinbiologi och infrastruktur för att förbereda dem för insatser.

För att spegla EU:s reviderade lagstiftning om civilskydd har kursen även öppnats för experter inom förebyggande och förberedande områden. De ska efter utbildning kunna bidra till ett drabbat land under en katastrofinsats för att stimulera förebyggandearbete samt återuppbyggnad.

 

Kristofer Thelin berättar att kursinnehållet har justerats något för att spegla lagstiftningen.
– Det är primärt en insatsförberedande utbildning men vi har lagt små moment av det förebyggande och förberedande perspektivet i både teoripassen och övningsdelen. Vi lyfter fram vikten av att ha ett förebyggande förhållningssätt under katastrofinsatsen för att stimulera återuppbyggnad, erfarenhetsåterföring och förebyggande arbete.

 

– Det är också positivt för utbildningen som helhet eftersom experterna kan dela med sig av erfarenheter och kunskap till övriga deltagare. Det i sig medför ett större fokus på återuppbyggnad, förebyggande och förberedande. Vi fokuserar även på hur experterna ska agera för att inte försena eller påverka möjligheterna till återuppbyggnad under exempelvis en evakuering eller andra typer av insatser, säger Kristofer Thelin som ansvarar för kursen tillsammans med Agneta Mattson.

 

I september genomfördes den första kursen där experter inom förebyggande och förberedande områden kunde delta.
Harriet Lonka, Finland, arbetar med risker på miljöområdet. Hon ser mycket positivt på att EU ska stärka det förebyggande perspektivet i civilskyddsarbetet.
– Att delta i kursen – och speciellt i övningen – var värdefullt. Det har fått mig att reflektera kring hur riskbedömningar kan användas under en insats och hur man kan lära av händelsen för att bygga ett säkrare samhälle. Det handlar om att vara medveten om vilken påverkan de egna åtgärderna kan få för landet både under och efter insatsen, säger hon.