När Attendo övertog äldreboende 2011 beslöt man minska arbetsstyrkan nattetid. Efter en tillsyn skrev Räddningstjänsten Storgöteborg ett föreläggande och krävde en återställning av personalstyrkan. Länsstyrelsen, förvaltningsrätten och kammarrätten har gått på räddningstjänstens linje.


Det bolaget vill ha klarlagt av Högsta förvaltningsdomstolen är om man med stöd av LSO kan förelägga om antal personal på ett äldreboende och till vem föreläggandet ska riktas – ägaren eller nyttjanderättshavaren.


Enligt Attendo ska tillsynsmyndigheten i första hand välja den åtgärd som ger bäst eller tillräckligt brandskydd. Om valet står mellan två alternativa åtgärder som ger lika eller tillräckligt gott brandskydd ska räddningstjänsten förelägga ägare eller nyttjanderättshavare den åtgärd som medför minst ekonomisk skada. I det här fallet anser Attendo att ett sprinklersystem inte bara är mest kostnadseffektivt utan också ger bästa brandskyddet. Och det är ägaren som ska åläggas att installera sprinklersystemet.


Bemanningsföreläggande av den här typen innebär att personal som inte behövs för verksamheten måste finnas på plats för att gå ”brandvakt”. Skulle kammarrättens dom stå sig innebär det avsevärda personalkostnadsökningar för stora delar av omsorgssektorn hävdar Attendo.