Nyhet

Virtuell simulering ökar på ledningsutbildningarna

Sandö var förra året först i världen med att genomföra slutövningar för blivande räddningsledare på distans. Nu har ett särskilt center inrättats för att virtuell simulering ska kunna användas på bred front på MSB:s ledningsutbildningar.

Simuleringsbaserade övningar är inget nytt på MSB:s ledningsutbildningar utan har använts i olika former i cirka 20 års tid. Det senaste är det som kallas för virtuell simulering, där deltagarna kan röra sig fritt i en 3D-miljö.
I och med det nya systemet för ledningsutbildningarna, som Tjugofyra7 berättade om i förra numret, kommer virtuella simuleringar börja användas på bred front.
– Dataspelsteknik ger nya möjligheter för träning och övning som annars är riskfylld, resurskrävande, svår eller till och med omöjligt att genomföra på annat sätt, säger Cecilia Hammar Wijkmark, som arbetar med virtuell simulering på MSB:s skolor.

Den virtuella simuleringen genomförs från det nyinrättade Centrum för virtuell simulering i Sandö. Där arbetar lärare med lång erfarenhet av ledningsutbildningar och specialkompetens inom virtuell simulering.
Bakgrunden till centret kan spåras till coronapandemins början. När all platsbunden övning i Sandö lades på is, genomfördes istället virtuellt simulerade slutövningar för blivande räddningsledare på distans, något man blev först i världen med.

Från en del lärares sida fanns viss skepsis, berättar Cecilia Hammar Wijkmark. För att testa konceptet genomfördes ett pilotprojekt i mars 2020, där räddningsledare, insatsledare och räddningschefer runt om i landet deltog.
– De av oss som hade bred erfarenhet av att genomföra virtuell simulering på plats sedan tidigare, hade redan planer på hur det skulle kunna göras på distans. Resultatet från pilotprojektet var överväldigande positivt och vi fick möjlighet att sätta upp slutövningar för två klasser, berättar Cecilia Hammar Wijkmark.

Eleverna fick tre till fem slutövningar var, kunde boka in sig på en tid som passade och genomföra slutövningen från hemmastationen eller hemmet.
En utvärdering visade att 70 respektive 87 procent i klasserna uppgav att de kände hög eller mycket hög inlevelse i övningen.

Med grund i erfarenheterna från 2020, och liknande studier som tidigare gjorts, fattade skolledningen beslut om att virtuell simulering ska användas till stor del inom de nya ledningskurserna.
Till våren kommer Ledningskurs 1a använda virtuell simulering under sista veckan. Ledningskurs 1b ska genomföra två scenarier i vecka fem. Det betyder att virtuell simulering används sparsamt i uppstarten, och än så länge inte för slutövningar, men beslut är fattat att det ska byggas ut successivt, vilket även kommer inkludera slutövningar.
– När det gäller examinerande övningar är det viktigt att alla studerande får samma förutsättningar och nivå på insatsen och bedömningen. Det är svårt att skapa det på övningsfältet, menar Cecilia Hammar Wijkmark.

Exempel som nämns från tidigare år är att vissa studerande fått en övning på fältet som innefattar de ”bästa” objekten, medan andra har fått övningar som inte anses lika bra.
I exempelvis brand i flerfamiljshus möter eleverna olika utvecklad brand när de kommer fram.
– Men det viktigaste värdet som virtuell simulering medför är möjligheten att styra motspelet effektivt utifrån målen. Det är svårare och inte lika effektivt om man har andra studerande som motspelare på övningsfältet. I kombination med att läraren ser den studerandes ansikte hela tiden får bedömaren ett effektivt verktyg. Skapar man en bra mix av liveövning på övningsfältet och virtuella övningar når vi det bästa värdet av båda metoderna.

Att genomföra hela insatser i virtuell miljö ser inte Cecilia Hammar Wijkmark som problematiskt, utan menar att detta i själva verket är en av fördelarna med metoden. Hon påpekar att en viktig del av träningen för personer som ska bli befäl är att de får genomföra realistiska insatser från början till slut.

I 3D-miljön kan vilka dynamiska händelser som helst skapas, där händelseförloppet påverkas av tid, vilka beslut som tas och vilka åtgärder som görs. Gruppledare eller styrkeledare kan kvittera larm och åka till platsen, genomföra riskbedömning, kommunicera, fatta beslut, lämna framkomstrapport och så vidare.
– Mycket handlar också om att träna på att hålla en struktur, uppfatta situationen och fatta bra beslut när tiden är kritisk, informationen knapp och liv kan stå på spel. Det handlar alltså inte bara om att besluten ska vara taktiskt korrekta, utan lika mycket om det icke-tekniska, att träna i att hantera sin roll.

Svårigheterna anser Cecilia Hammar Wijkmark snarare sitter i implementeringen än i tekniken. Hon säger att de inte kan lägga till mer övningstid i kurserna utan att ta bort något annat.

Dessutom menar hon att det måste skapas förståelse för att virtuell simulering kräver speciell kompetens inom design av scenarier, planering, teknik och genomförande för att nå hög kvalitet och värde i utbildningen.
– Det kan inte bara ses som ett verktyg i verktygslådan, då skulle vi missa värdet med virtuell simulering.

Fakta virtuell simulering

  • När man på MSB:s skolor pratar om virtuell simulering är det utifrån en metod som används i en virtuell 3D-miljö där personer kan röra sig fritt (gå, titta in i fönster, titta under saker, använda infraröd kamera och agera). Händelsen är dynamisk och påverkas av beslut som tas: branden utvecklas om inget görs o s v.
  • Studenterna rör sig i miljön med piltangenterna. De pratar med personer/avatarer på skärmen och använder Rakel som i en riktig insats. Instruktörerna kan hela tiden styra förloppet.
  • Tidigare har virtuell simulering använts på plats på skolan. De studerande har sett den virtuella miljön på en stor skärm. Motspelet i scenarierna har genomförts av lärare som gått fram intill den studerande och agerat exempelvis polis.
  • Numera kan de studerande delta på distans. Studenterna kopplar upp sig mot MSB och använder egna kontorsdatorer, med fördel uppkopplade mot en stor skärm eftersom det förhöjer inlevelsen. Motspelet genomförs av lärare från Centrum för virtuell simulering och nya scenarier har tagits fram utifrån målen i de nya ledningsutbildningarna.

Läs mer

Lärare oroliga: ”Drabbar tredje man i slutändan”

”Studenterna blir bättre rustade”

Forskare drar parallell till Gripen

”Det har gjorts ordentliga studier”