Reportage

Bakgrund Hamre-fallet

I januari 2015 brann ett hus i Hamre. Här är vad som hänt i den utdragna historien.

2015

 • 3 januari brann det i en bostad i Hamre. Räddningstjänsten använde släckskum mot huset och en intilliggande byggnad. Bybor fick släckskum i dricksvattnet.
 • Ägaren till huset som brann ansågs vara så kallad verksamhetsansvarig och ålades av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att ta vattenprov i grannens brunn. Han överklagade och fick rätt av länsstyrelsen som ansåg att husägaren knappast kunde anses ansvarig.
 • I april anmälde byborna misstanke om miljöbrott.
 • Eftersom verksamhetsansvaret inte blev utrett ansåg sig grannen berövad rätten till rättslig prövning och överklagade till mark- och miljödomstolen. Det blev avslag, men han gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen, som ansåg att frågan låg inom prövningsramen.
 • Parallellt skickade Hamreborna i december en begäran om tillsynsåtgärd till kommunstyrelsen. Hamreborna ansåg att räddningstjänsten skulle föreläggas att omgående undersöka föroreningen av grundvattnet.

2016

 • I februari återvisade Mark- och miljööverdomstolen grannen till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för fortsatt utredning om ansvaret för släckskum i dricksvattnet.
 • Kommunstyrelsen och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutade att verksamhetsutövare enligt miljöbalken saknades.
 • I november fastslog länsstyrelsen att räddningstjänsten skulle betraktas som ansvarig verksamhetsutövare vid branden i Hamre.

2017

 • I september fastslog Mark- och miljödomstolen i en dom att räddningstjänsten var ansvarig för att dricksvattenbrunnarna förorenades. Mark- och miljödomstolen fann att räddningstjänsten var verksamhetsutövare, enligt miljöbalken.
 • Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som inte prövade ärendet eftersom fel instans överklagat. Miljö- och räddningsnämnden skulle överklagat, inte Hudiksvalls kommunstyrelse. Det innebar att kommunen får stå för arbetet med att avhjälpa skadan.
 • I december begärde kommunen hos Högsta domstolen att beslutet att avvisa överklagan skulle upphävas.

2018

 • I november meddelade Högsta domstolen att målet återförs till Mark- och miljööverdomstolen då rättegångsfel begåtts. Högsta domstolen slog också fast att Hudiksvalls kommun är verksamhetsutövare för räddningstjänstens verksamhet, enligt miljöbalken.

2019

 • I juni återvisade Mark- och miljööverdomstolen frågan till Hudiksvalls kommun för fortsatt handläggning. Miljöskadan ska utredas, åtgärder bedömas och vidtas efter att ansvarets omfattning bedömts.
 • I december friade en oenig tingsrätt insatsledaren, åtalad för miljöbrott, från ansvar för det förstörda dricksvattnet.

2020

 • I januari överklagades den friande domen för insatsledaren till hovrätten av åklagaren som yrkar dagsböter för miljöbrott. Hovrätten har ännu inte tagit upp fallet.
 • I juni beslutade Hudiksvalls kommun om utbyggnad av det kommunala vattenledningsnätet, Hamre prioriteras.

LÄS MER