Insändare

Tydligare regler krävs för brandfarliga vätskor

Stora mängder brandfarliga vätskor i en lokal med mycket människor är ingen bra kombination ur ett brandriskperspektiv.

Konsekvenserna av en brand med brandfarliga vätskor i till exempelvis butiksmiljö skulle kunna bli väldigt allvarliga.

Även samhällsutvecklingen, där antagonistiska handlingar blir vanligare, gör att man borde överväga en striktare reglering på föreskriftsnivå, anser Brandskyddsföreningen.

Nya föreskrifter är på gång för hantering av brandfarliga vätskor – vilket är välbehövligt. Det finns i nuläget flera äldre föreskrifter som föreslås ersättas av ett nytt förslag från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) som nu har skickats ut på remiss.

Nu är det med andra ord ett bra tillfälle att skapa tydligare regler för hantering av brandfarliga varor i butiksmiljö som är anpassade efter dagens risker och skyddssystem.

Problemet är bara att i MSB:s nya remissförslag endast finns en paragraf som specifikt riktar sig till försäljning av brandfarliga vätskor. Den paragrafen begränsar maximal behållarvolym till 5 liter.

När det gäller regler om placering av brandfarlig vätska i lösa behållare i butik hänvisar MSB i sitt remissförslag till sin handbok ”Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker”.

Handboken ger i och för sig bra vägledning för den som är beredd att sätta sig in i ämnet men att i ett allmänt råd hänvisa till en handbok som inte har någon juridisk status skapar dessvärre otydlighet.

MSB svarar

Otydliga krav innebär i förlängningen problem både för verksamhetsutövare och tillsynsförrättare, där olika krav ställs beroende på personliga tolkningar eller olika tillämpningar i olika kommuner.

Att förvara brandfarliga varor i brandsäkra skåp eller brandtekniskt avskilda utrymmen har i stor utsträckning blivit praxis.

Denna praxis behöver förstärkas genom att de produkter som utgör störst brandrisk också bör omfattas av en tydligare reglering.

Brandskyddsföreningen anser därför att krav avseende hur brandfarliga vätskor får placeras i butiker ska anges i föreskriften, och att kraven för vad som får förvaras fritt på hyllorna i butikerna skärps för de brandfarliga vätskor som utgör störst risk.

MATS BJÖRS
generalsekreterare,
Brandskyddsföreningen