Insändare

MSB svarar: Behövs inte fler särskilda regler

Vi vill börja med att tacka Brandskyddsföreningen för engagemanget i denna viktiga frågeställning.

MSB delar uppfattningen att hantering av brandfarlig vara i butiksmiljö har ökat och därmed leder till ökade risker.

Däremot anser vi inte att det behövs fler särskilda regler för butiker än de som finns i förslaget till föreskrifter.

Brandskyddsföreningens insändare

Det är viktigt att i sammanhanget komma ihåg att hantering i butiker också omfattas av de allmänna paragraferna i förslaget och på intet sätt kommer undantas dessa.

En viktig aspekt är att hänvisningen till handboken ”Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker” inte enbart är en hänvisning av allmänt slag.

Hänvisningen är gjord på ett sådant sätt att den lyfter statusen på kapitel 2 i handboken till att utgöra ett allmänt råd. Den juridiska statusen på handbokstexten blir därmed högre.

Denna hänvisningsmetod återfinns också i den nyligen utgivna gashanteringsföreskriften (MSBFS 2020:1) som hänvisar till samma handbok.

Vår uppfattning är att detta har tagits emot väl av både tillsynsförrättare och butiksägare. Att det skulle ha medfört problem eller tolkningsproblematik är däremot inget som kommit oss till känna.

Mot bakgrund av detta anser vi därför att metoden är lämplig även i föreskrifterna om brandfarlig vätska. Handboken kommer också att uppdateras i enlighet med den nya föreskriften så snart den är beslutad.

Vår uppfattning är att de regler som remitterats i förslaget, tillsammans med det allmänna rådet genom handboken, skapar förutsättningar för likvärdiga bedömningar och är tillräckliga för att uppnå en säker hantering i landets butik.

FREDRIK NYSTRÖM
chef  enheten för hantering av farligt gods
och brandfarlig vara, MSB