Insändare

MSB svarar: Koldioxidsläckare var lämpligt här

Det är mycket ovanligt att räddningspersonal skadas av elektricitet i samband med bränder.

Dock inträffade en händelse i december 2021 där en brandman fick en stöt orsakad av statisk elektricitet då denne använde en koldioxidsläckare.

Branden var i ett 400 V ställverk men det var alltså inte elanläggningen som gjorde att brandmannen fick ström genom kroppen.

Räddningstjänsten Östra Blekinge genomförde en olycksutredning som dokumenterades i en rapport. I rapporten finns ett antal åtgärdsförslag med syfte att minska risken att räddningspersonal drabbas på liknande sätt i framtiden.

Artiklar som sammanfattar olycksutredningsrapporten har publicerats i tidningarna Räddningsledaren och Tjugofyra7.

Dessa har kommenterats i en insändare av Mikael Olsson och Anders Thulin vid företaget EXolutions AB.

Insändaren

MSB ger här några kommentarer på insändaren.

Koldioxid leder inte elektrisk ström och är alltså ett bra släckmedel då det brinner i elektrisk utrustning.

Koldioxidsläckare skapar emellertid en elektrisk uppladdning när de används och under vissa förutsättningar kan man därför få en stöt av statisk elektricitet från själva användningen.

Rent tekniskt är fenomenet välkänt men MSB:s bedömning är att räddningspersonal ibland saknar kunskap om detta och det kan därför finnas behov av att utbilda och informera räddningspersonal.

Olsson och Thulin tar upp riskerna med statisk elektricitet vid räddningsinsatser där explosionsfarlig miljö föreligger. Det är helt riktigt att statisk elektricitet är en stor risk i dessa miljöer och behöver hanteras på ett säkert sätt.

I det aktuella fallet som beskrivs ovan så var det ingen explosionsfarlig miljö utan ett mindre ställverk och koldioxidsläckare var enligt MSB:s bedömning ett lämpligt släckmedel här.

Rapporter som berör ämnet:

Räddningstjänsten Östra Blekinges olycksutredningMSB-rapport: Strömpenetration av räddningstjänstens skyddskläder vid olika typer av kontamination

MATTIAS STRÖMGREN
MATTIAS SJÖSTRÖM
MSB