Nyhet

MSB:s verklighetslabb – en unik resurs

På MSB:s nyetablerade verklighetslabb kan aktörer prova olika situationer live. – Det är en unik resurs inom innovationssystemet för samhällsskydd och beredskap, säger projektledaren Tanja Ståhle.

Såvitt Tanja Ståhle vet är MSB:s utbildningsverksamhet den första att utgöra ett verklighetslabb inom skydd och undsättning i Europa.
– Syftet är att samarbeta och förena resurser, tankar och idéer för att stärka innovationen inom sektorn. Verklighetslabbet är också ett sätt att sprida svensk kunskap och svenska idéer på genom olika typer av samarbeten, så de kan göra nytta även utanför Sveriges gränser, säger hon.

Verklighetslabbet bygger på den kombination av virtuella, simulerade och verkliga skeenden och miljöer som tillhandahålls på MSB:s skolor i Revinge och Sandö.

Här kan innovatörer, forskare, blåljuspersonal och andra aktörer inom området, tillsammans med pedagoger och studenter, testa och undersöka framtidens metoder, processer och teknik under verklighetsnära och säkra förhållanden.
– För offentlig sektor är det ett nytt sätt att jobba med utveckling och innovation på. MSB tar ett stort kliv mot att uppfylla regeringens utpekade väg för hur offentlig förvaltning ska jobba mer innovativt, säger Tanja Ståhle.

Hon minns när det första steget togs 2015. Med hjälp av EU-medel byggdes en 850 kvadratmeter stor lokal i Revinge om till en uppdaterad lednings- och träningsanläggning (LTA) för att kunna testa och utveckla krishanteringsförmågan i Europa.

Två år senare började dagens verklighetslabb utvecklas med stöd av Vinnova. Verklighetslabbet är numera integrerat i kärnverksamheten och i oktober invigdes konceptet i större skala  vid en internationell testvecka i Revinge, där både LTA:n och övningsfältet användes flitigt (se nästa uppslag).
Innan dess hade verklighetslabbet bland annat hunnit användas till att simulera en trafikolycka samt vid test av sprinklers i samband med brand i elbilar i parkeringsgarage.

Cecilia Looström på MSB:s avdelning för räddningstjänst och olycksförebyggande är ansvarig chef. Hon tycker det är fint att myndigheten mot kostnadstäckning kan erbjuda den ordnade metodik som verklighetslabbet innebär.
– Jag tänker att det kan ha betydelse i samband med olika utvecklingsprojekt. Exempel är EU-finansierade projekt där det finns behov av att testa metoder eller utrustning i räddningstjänstliknande miljö.

Enligt Cecilia Looström skulle verklighetslabbet kunna benämnas som ett av flera verktyg för metod- och teknikutveckling, inklusive innovation, som MSB vill skapa för kommunal räddningstjänst.

Arbetet med metod- och teknikutveckling för effektivare räddningsinsatser drivs och utvecklas med stöd av Metod- och teknikutvecklingsutskottet, ett forum som MSB anordnat för att förankra det utvecklingsarbete som görs och där räddningstjänsterna är representerade.
– Inom MSB är det viktigt att skolorna i så stor utsträckning som möjligt deltar i det arbetet. Verklighetslabbet är ett bra exempel på delaktighet, menar Cecilia Looström.

Fakta Verklighetslabbet

  • Verklighetslabbet är en slags ordnad metodik för att kunna genomföra försök i den miljö som MSB:s skolor i Revinge och Sandö erbjuder. Det kan t ex handla om metodstöd för tester, genomförande av tester i olika miljöer samt utvärderingar.
  • Det hela bygger på en kombination av virtuella, simulerade och verkliga skeenden och miljöer.
  • Syftet är att genom samarbete uppnå gemensam nytta och stärkt innovationsförmåga inom samhällsskydd och beredskap.
  • Verklighetslabbet utvecklades med stöd av Vinnova genom projektet Early Responders Innovation Arena (ERIA) åren 2017-2020. Numera är det integrerat i kärnverksamheten.
  • Exempel på aktörer som kan använda verklighetslabbet är innovationsbolag, inkubatorer, intraprenörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut, EU-projekt, blåljusverksamhet, civilsamhället, MSB:s sakenheter och utbildningar samt EU-kommissionen.

Läs mer

Framtiden testas i verklighetslabbet