Nyhet

Länsstyrelser kritiska mot att MSB föreslås ta över uppgifter

Förslagen om att MSB tar över en del uppgifter från räddningstjänster från länsstyrelserna, rökdykarregler och A-kassan. Det är några frågor som länsstyrelser, centrala myndigheter och andra organisationer har synpunkter på i remissvar till utredningen "En effektivare kommunal räddningstjänst".

Totalt har 71 remissvar inkommit. Många är positiva till mycket i utredningen, här noteras avvikande synpunkter och sådant man anser utredningen missat.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Stockholm, Uppsala, Kalmar, Värmland, Västerbotten, och Västmanland är remissinstanser i utredningen. I huvudsak är deras svar gemensamma.

Länsstyrelserna avstyrker förslagen där MSB föreslås ansvariga istället för länsstyrelserna. Det handlar om eventuellt övertagande av räddningstjänst, möjligheten att bestämma vilken kommun som ska leda en räddningsinsats och tillsynen av den kommunala räddningstjänsten.

Länsstyrelserna anser att det är mycket problematiskt att utredningen inte har beaktat länsstyrelsernas roll varken i rådande krisberedskapssystem eller pågående totalförsvarsplanering.

Att utredningen inte haft uppdraget att beakta räddningstjänst under höjd beredskap gör att utredningen inte har något värde för ett av nationens viktigaste utvecklingsuppdrag, totalförsvarsplaneringen, poängteras det.

Om tillsynsuppgiften tas bort från länsstyrelserna framhålls att det skapas otydlighet i ansvarsfördelningen och att den regionala kompetensuppbyggnaden försvåras. Däremot välkomnas en förstärkt tillsynsvägledning från MSB, en uppdaterad och heltäckande sådan saknas idag framhålls det.

Arbetsförmedlingen

Tillstyrker förslaget att huvuddelen av arbetet som deltidsbrandman ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen anser samtidigt det kan finnas risk att de som söker huvudsysselsättning i för hög utsträckning endast söker arbeten som går att kombinera med anställningen som deltidsbrandman. En risk som bör balanseras mot den samhällsfunktion som deltidsbrandman fyller.

Arbetsmiljöverket

Har svårt att se hur minimikravet på bemanning vid rökdykning blivit så styrande för bemanningen vid andra arbetsmetoder och tekniker som det beskrivs i utredningen.

Arbetsmiljöverket har förståelse för att kommunerna har behov att organisera sin räddningstjänst på flexibelt och effektivt sätt, men det får inte ske genom sänkta krav på säkerhet vid de insatser som kräver rök- och kemdykning.

Försvarsmakten

Avråder från förslaget om övertagande av räddningstjänst. Försvarsmaktens uppfattning är att den regionala ledningsfunktionen har en viktig funktion vid planering och genomförande av såväl räddningstjänstinsatser som insatser inom totalförsvaret vid höjd beredskap och krig. Att reducera kompetens och förmåga inom dessa områden på den regionala nivån vore därför olyckligt.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Angående förslaget kring A-kassa förordar IAF att man försöker finna en generell lösning på de problem som beredskaps- och jourtjänstgöring ger upphov till inom arbetslöshetsförsäkring, istället för att göra ett undantag för en viss yrkeskategori.

Luleå universitet

Anser att påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer bör akademiseras så att den leder till master- eller civilingenjörsexamen.

Lunds universitet

Anser det olyckligt att avlägsna den skriftliga redogörelsen utan att föreslå ersättningsverktyg, införande av nationellt mål löser inte problemet.
Universitetet anser att dagens struktur för räddningsledning, med en utsedd beslutsfattare, är tydlig och att förändringen som föreslås inte är nödvändig och att det talar emot vikten av tydlig räddningsledningsorganisation som framhålls.

Statskontoret

Statskontoret anser att det finns skäl som talar för att flytta tillsynen av kommunerna till MSB, men anser att förslagets konsekvenser behöver analyseras närmare innan det kan bli aktuellt att flytta tillsynsansvaret.

Förslaget om systemledning anser man vara behäftad med vissa problem. Förslaget bygger på frivillig samverkan, men för små kommuner blir det inte frivilligt i praktiken eftersom de inte själva klarar kravet på ständigt närvarande räddningsledning, anser Statskontoret

SKL

Säger nej till att MSB ska ta över tillsynen och utfärda förelägganden gentemot kommunerna.

SKL anser att villkoren och omständigheterna när staten övertar ansvaret för kommunal räddningstjänst inte klargjorts i tillräcklig omfattning och avstyrker därför förslaget om att MSB är lämpligast vid eventuellt övertagande av räddningstjänst,

SKL anser också att det finns brister i utredningens slutsatser och förslag inom utbildningsområdet, då MSBs nuvarande uppdrag gör myndigheten till både kravställare och utförare. SKL anser att det finns skäl att pröva om utbildningen istället skulle kunna vara en del av yrkeshögskoleutbildningssystemet.

Brandmännens riksförbund, BRF

Förbundet förstår inte vare sig behov eller nytta av att se över rökdykarregler, ser en fara i att det skulle öppna för lokala tolkningar av ett riskfyllt arbetsmoment. BRF anser också att undantag från krav på kommunal anställning (IVPR) skulle kunna nyttjas som en möjlighet till ytterligare nedskärningar av befintlig räddningstjänst.

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen anser att utredningen till stor del missat att belysa kommunernas brandförebyggande verksamhet. Man anser också att påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer behöver lyftas att få akademisk status.

Kommunal

Positivt i det stora hela med undantag för förslaget att kommunen ska kunna träffa avtal med utomstående om IVPR (i väntan på räddningstjänst). Förbundet anser att möjlighet till avtal med privat entreprenör öppnar möjligheten att ytterligare runda lagen och paragrafen att anställda i räddningstjänst ska tillhöra kommun eller kommunalförbund.

Securitas

Tycker att en utveckling med civila insatspersoner inte är sund då det i mångt och mycket innebär att kringgå ansvar och lagefterlevnad. Securitas förslag är i stället att utveckla begreppet semiprofessionella aktörer med krav på organisation, utrustning, utbildning och utöva tillsyn på dessa på samma tillvägagångssätt som den kommunala räddningstjänsten.

Securitas tillägger att bevakningsbranschen har cirka 23 000 personer i Sverige och kan 1 500 av dem användas semiprofessionellt ökar bemanningen i räddningstjänstuppdrag med tio procent.

Sveriges A-kassor

I huvudsak positiva till ändringar i A-kassa för deltidsbrandmän, men anser att förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen bör förtydligas.

 

LÄS OCKSÅ

Remissvar kommuner och förbund

Här finns alla remissvar i sin helhet