Nyhet

Delade meningar hos kommunerna

Kommuner och räddningstjänstförbund är överlag positiva till utredningen, men har invändningar.

Medan Storstockholms brandförsvar anser att förslagen väsentligt kommer att stärka svensk räddningstjänst anser Storgöteborg att det saknas bevis för att förslagen leder till att färre dör eller skadas.

En del remissvar är på upp emot 20 sidor med kommentarer på punkt efter punkt medan andra kort konstaterar att de inga synpunkter har. Fler tar upp vad de saknar. Åmåls kommun har synpunkter på expertgruppens sammansättning och anser att det är olyckligt att räddningstjänster som inte ingår i ett förbund inte fått en plats.

Gästrike räddningstjänst, Räddningstjänsten Väst och Storgöteborg anser att en brist i utredningen är att det inte gjorts en översyn av kommunens uppdrag för sotning och brandskyddskontroll. Den frågan bör prioriteras anser Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

Flera tar också upp att det saknas definition av vad som avses med "skäligt brandskydd". Räddningstjänsten Syd skriver att behovet av vägledning i vad som är skäligt brandskydd är större än behovet av mer reglerad tillsyn. Storgöteborg påpekar att: "en svaghet i utredningen är att det saknas utredning kring förhållandet mellan LSO och byggreglerna. Kravet på skäligt brandskydd i LSO måste vara synkroniserat med de krav som ställs på byggnader enligt byggreglerna och vice versa. Ytterligare ett problem i sammanhanget är att byggreglerna innehåller många detaljerade föreskrifter medan LSO inte definierar vad som är skäligt brandskydd."

Storstockholm håller med och skriver att det "stora problemet vid tillsynsarbete är, som utredaren också pekat på i utredningen, att det saknas författningar som närmare definierar begreppet skäligt brandskydd."

Vidare finns olika uppfattningar om MSB ska ta över tillsynen av den kommunala räddningstjänsten. Gästrike, Östra Götaland och Nacka kommun tycker att den ska ligga kvar på länsstyrelsen. Annars är risken att den lokala förankringen och kunskapen försvinner. Gästrike anser inte heller att MSB ska ta över räddningstjänst. Sommaren 2018 bevisade att det är en uppgift länsstyrelsen är vuxen.

Utredaren skriver att det MSBs utbildningar håller god kvalité och att det inte framlagts någon avgörande kritik. Uppfattning delas inte av Storgöteborg som hävdar att brister i utbildningen ligger till grund för den rättsosäkerhet som utredningen vill åtgärda. Mälardalens brand- och räddningsförbund anser "att dagens utbildningssystem för räddningstjänstens personal har stora brister i såväl innehåll, samordning mellan utbildningsnivåer som det faktum att utbildningarna ligger utanför det allmänna utbildningssystemet." Mälardalen vill se att en sammanhållen utbildningstrappa skapas inom det allmänna utbildningsväsendet.

Utredningen föreslår att urvalsgrunderna till utbildningarna inom området skydd mot olyckor bör kompletteras med erfarenhet från annan utbildning. Det motsätter sig Storgöteborg som anser att förslaget snarare motverkar syftet. Begränsas kompletteringen till enbart högskoleutbildning skulle det varken öka jämställdhet eller mångfald. Kvinnor har redan idag högre betyg än män, och personer med utomeuropeisk bakgrund är underrepresenterade bland de med högre utbildning. Storgöteborgs bedömning är att vid antagning till SMO-utbildningen bör arbetslivserfarenhet väga tyngre än det gör idag.

Inte heller instämmer Storgöteborg i utredarens bedömning att utredningens förslag ger tydliga effekter för jämställdhet och mångfald. Östra Götaland tycker att de föreslagna åtgärderna är otillräckliga och hade velat se ett nytänkande utan att ge nåt exempel på vad det skulle kunna handla om. Gästrike ser inte att räddningstjänsten kan göra särskilt mycket för att påverka jämställdhet och mångfald. För det krävs förändringar i samhället i stort och i rekryteringen till SMO-utbildningen.

Enligt utredningen kan ökad jämställdhet och mångfald medföra att räddningstjänsten levererar ett mer likvärdigt skydd mot olyckor till alla medborgare oavsett kön, etnisk eller kulturell bakgrund. Gästrike ogillar formuleringen eftersom den "insinuerar att räddningstjänsten idag inte levererar ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla medborgare oavsett kön, etnisk eller kulturell bakgrund."

Läs också

Remissvaren från länsstyrelser och myndigheter

Här finns remissvaren i sin helhet