Nyhet

Vägledning för hantering av skadade gastankar

Explosionsrisk, stora eldklot och splitter som kastas upp mot 100 meter. En skadad metangastank kan medföra stora faror.

MSB har tagit fram en vägledning för hur skadade tankar ska hanteras efter olyckor för att undvika brand eller explosion.

– Vi rekommenderar att behållarna tryckavlastas på platsen, innan de flyttas, säger Erik Egardt, MSB, som tagit fram vägledningen.

Tankar på metangasdrivna bussar har vardera en volym på över 200 liter och med 200 bars tryck. Kollapsar en tank bildas en stötvåg som motsvarar detonation av 2,6 kilo trotyl. Finns det tändkälla inom räckhåll bildas ett stort eldklot, 18 meter i diameter.

– Det kan på upp till 50 meters avstånd ge djupa brännskador. Dessutom finns vid explosion risk att splitter från behållaren kan kastas 100 meter eller mer, säger Egardt.

Finns det manuella ventiler som öppnar även om tankens rörbrottsventil aktiverats, då är de lämpliga att använda för tryckavlastning. Men det kräver att tändkällor inom 20 meter tas bort innan arbetet påbörjas.

– Givetvis är det också viktigt att personalen har utrustning och kunskaper för att arbeta säkert i explosiv atmosfär.

Ett annat sätt att avlasta trycket i behållaren är att medvetet och från säker plats aktivera någon av de smältsäkringar som finns på tanken och som utlöses vid cirka 110 grader.

– Fördelarna med metoden är att den inte kräver avancerad utbildning eller utrustning och är förhållandevis enkel. Metoden är dock inte riskfri.

Ytterligare en metod är att tryckavlasta genom att skjuta hål i tanken från ett avstånd på minst 100 meter. Metoden förutsätter att behållaren är ute i det fria och att alla tändkällor inom 25 meters radie har röjts undan.

– Alla gastankar på marknaden är testade och säkra att punktera med kaliber 7,62.

I vägledningen redovisas tester och beräkningar på luftstötvåg, värmestrålning från eldklot, gasexplosion, tryckavlastning och splitterverkan. Vid splitter förvandlas 30-60 procent av tryckenergin till rörelseenergi. Splittret kan flyga långt, metalldelar som stålband upp mot 200 meter.

Splitter sprids inledningsvis med dödliga energier, men splitter av kompositmaterial bromsas snabbare i luft än stålsplitter. Avstånd på 100 meter skyddar mot de flesta splitter från en stötvåg. Men vid en brand i en sopbil i Indianapolis flög en tank 200 meter och landade på en skolgård.

– Material med låg densitet bromsas ganska snabbt av luftmotståndet. Dessa har inledningsvis överljudsfart för att i stort sett helt ha förlorat sin dödliga rörelseenergi efter 50-100 meter, om det inte rör sig om stora delar av en tank.

Riskbedömningar av gasbehållare bör enligt MSBs vägledning inbegripa:

  • luftstötvåg från kärl­sprängning
  • splitter
  • värmestrålning från eldklot och jetflammor i det fria
  • temperatur och tryckverkan från gasmolnsexplosion eller jetflammor i slutna utrymmen eller i det fria
  • gasens giftighet

För att eliminera risk för tändkällor när behållaren tryckavlastas ska man:

  • släcka alla öppna lågor
  • göra fordonet strömlöst, koppla loss batteriet efter att det säkrats att atmosfären inte är explosiv
  • kyl alla heta ytor med vatten
  • göra all elektrisk utrustning strömlös, även gatubelysning som inte är tänd

Läs mer

Dramatisk skjutning av gastankar