Nyhet

Måste inte dela värdegrund

Att Emil Skoglund och Pontus Westlund inte är önskvärda motiverades bl a med att de inte delar Södertörns värderingar. Kräva att en offentliganställd som privatperson ska omfatta en viss värdegrund strider mot grundlagen.

Det har både Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) slagit fast. Det är hur jobbet sköts som ska räknas.

Ett vägledande JO-beslut som senare refererats av JK handlar om en enhetschef på Migrationsverket som avskedades på grund av åsikter han framfört på en privat blogg. I beslutet diskuteras det så kallade repressalieförbudet som säger att den som brukar sin yttrandefrihet inte får utsättas för andra sanktioner än såna som uttryckligt anges i grundlagarna.

I sitt beslut Dnr 149-2009 skriver JO:

"Innebörden av att yttrande- och åsiktsfrihet råder är bl.a. att det allmänna som arbetsgivare inte får lägga sig i vilka åsikter de anställda har eller hur de brukar sin yttrandefrihet. En offentlig arbetsgivare kan därmed inte av sina anställda kräva att de utanför tjänsten avhåller sig från att ge uttryck för en viss typ av värderingar. Det gäller även när dessa kan synas helt avvika från det arbetsgivaren står för. Eventuella anspråk från en myndighet på att dess anställda som privatpersoner ska omfatta en viss värdegrund strider mot grundlagens krav på respekt för den enskildes yttrande- och åsiktsfrihet. Förtroendet för myndigheterna upprätthålls inte genom tillsyn över de anställdas åsikter utan genom att verksamheten utövas under lagarna och kontrolleras rättsligt."

I beslut 2012-11-21 om en polis som kritiserats av Rikspolischefen för att han vänt sig till massmedia skriver JK:

"En offentligt anställd har således en grundlagsskyddad rätt att fritt ge uttryck för sin uppfattning rörande den egna myndighetens verksamhet och att om han eller hon så önskar förmedla sina synpunkter till media. [– – –]
Repressalieförbudet anses innefatta att varje åtgärd som medför negativa konsekvenser för en offentligt anställd person och som grundar sig på att denne har utnyttjat sin tryck- eller yttrandefrihet är otillåten. Myndigheter och chefer hos myndigheter får inte vidta några för den enskilde negativa tjänsteåtgärder med anledning av dennes bruk av meddelarfriheten."

LÄS OCKSÅ