Reportage

Län för län - beredskap IVPA

Så här samarbetar sjukvården och räddningstjänsten

STOCKHOLM

IVPA endast i samband med hjärtstopp och begränsat till vuxna personer. Inga förhandlingar om förändringar pågår.


UPPSALA

Kommunerna/räddningstjänsterna ska vara ambulanssjukvården behjälpliga i enlighet med de utalarmeringskriterier som bestäms av ambulanssjukvården.


SÖDERMANLAND

Räddningstjänsterna åker endast på förmodat hjärtstopp, enligt landstingets definition till SOS-Alarm. Nytt avtal på gång för hela länet där landstingets åtagande specificeras tydligare, exempelvis utbildning av instruktörer. Räddningstjänsterna kommer också erhålla ersättning per uppdrag, vilket inte skett tidigare.


ÖSTERGÖTLAND

Deltidskårer larmas vid hjärtstopp, stor blödning och andningsstopp. Heltidskårer larmas vid hjärtstopp. I en kommun finns särskild överenskommelse att åka på fler larmkategorier med deltidsbrandmän, kommunen står för hela kostnaden. I övrigt likalydande avtal i hela länet.


JÖNKÖPING

Normalavtalet som gäller alla 43 brandstationer avser insats vid hjärtstopp . Fyra av stationerna larmas dessutom vid alla prio 1-larm på grund av långa insatstider för ambulans. Inga förändringar aktuella.


KRONOBERG

Region Kronoberg har avtal om IVPA med länets räddningstjänster. Utlarmning sker vid hjärtstopp eller andra livshostande skador om ambulans inte är tillgänglig eller räddningstjänst bedöms vara först på plats. Åtgärder kan exempelvis vara hjärt-lungräddning med defibrillator och syrgasbehandling. Nuvarande avtal skrevs i våras.


KALMAR

Kalmar län praktiserar SAMS-larm (save more lives in Sweden). Innebär att räddningstjänster i länet larmas samtidigt med ambulans vid misstänkt hjärtstopp (medvetslös vuxen), oavsett var ambulansresurserna befinner sig. Avtalet gäller sedan 2015. Skälet till förändringen, från IVPA till SAMS, är möjligheten att rädda fler liv och ha ett likvärdigt koncept för hela länet. Landsting och räddningstjänster är nöjda med utvecklingen. Uppgifter därutöver och på begäran från ambulans sker utanför avtalet. Tidigare medverkade inte alla kommuner i IVPA av kostnadsskäl. I SAMS är nu alla med.


GOTLAND

Utlarmning vid alla prio 1-larm där inte ambulans är inom 20 minuter och räddningstjänst kan vara snabbare. Åker även på prio 2-larm om personen befinner sig utomhus. Inga förändringar aktuella.


BLEKINGE

Avtal om IVPA omfattar endast hjärtstopp och har så gjort sedan starten 2008. En tid fanns avtal om samtidig utlarmning, oavsett tidsvinst. Nu är man tillbaka i ursprungligt avtal, att räddningstjänst larmas vid tidsvinst. I nya avtalet har även syrgasdelegation tagits bort, skälet var att vetenskapen visat att det är svårt att ge syrgas till den som inte andas. Landstinget ger inte längre utbildning i prehospitalt omhändertagande, bara utbildning kring de tjänster man köper i samband med larm.


SKÅNE

Räddningstjänsterna larmas på sjukvårdslarm, som innebär hjärtstopp, samt IVPA, som är andra typer av vårdärenden beroende på hur långt det är till hjälp av ambulanssjukvården. Dessutom ambulansassistans, för exempelvis bärhjälp.


HALLAND

I dag larmas räddningstjänsterna på IVPA-larm vid tidsvinst. En färsk utvärdering av Region Halland visar medicinsk vinst endast vid hjärtstopp. Därför föreslås att IVPA-verksamheten läggs ner och en övergång till SAMS, som innebär att flera organisationer kan larmas samtidigt vid misstänkt hjärtstopp. Beslut om IVPA eller ej tas av regionstyrelsen i december. Nuvarande IVPA-avtal gäller hela 2017, om inte nytt avtal tecknas.


VÄSTRA GÖTALAND

Nytt avtal där tyngdpunkten ligger på misstänkt eller bekräftat hjärtstopp, extremt livshotande situationer där det gäller minuter. Vissa kommuner har utökade uppgifter om assistans vid begäran från ambulanssjukvården. Orust och Lerum har i skrivande stund inte gått in i det nya avtalet. Modellen ska utvärderas i början nästa år.


VÄRMLAND

Avtal med landstinget i Värmland gäller hjärtstopp, ofri luftväg och större yttre blödning där ambulans inte finns tillgänglig inom tio minuter. Utöver dessa tre kriterier finns möjlighet att, om man så vill, åka på övriga prio 1-larm där ambulans inte anländer inom tio minuter. Ett antal kommuner/räddningstjänster åker på alla prio 1-larm, andra har på senare år valt att avgränsa till de tre kriterierna. Skäl till att begränsa IVPA har varit att kunna kvalitetssäkra den verksamhet som bedrivs (utbildningsmässigt), samt att räddningstjänster med deltidsbrandmän inte vill störa brandmannens ordinarie arbetsplats mer än nödvändigt. Frågan hur deltidsbrandmän används har aktualiserats i takt med att antalet uppdrag, främst prio 1-larm, ökat kraftigt under senare år.


ÖREBRO

Hjärtstoppslarm på alla deltidsstationer. I Fellingsbro larmas räddningstjänst vid alla prio 1-larm eftersom ambulansen har lång framkörningstid. Tog tio år att få fram avtal om hjärtstoppslarm. Inga förändringar aktuella.


VÄSTMANLAND

Uppdraget gäller primärt omhändertagande i väntan på ambulans vid hjärt- och andningsstillestånd. Nytt avtal sedan april i år ger räddningstjänster ersättning för utfört uppdrag. Tidigare fanns ingen ersättning och vissa kommuner/räddningstjänstförbund höll sig kallsinniga till uppgiften. Mälardalens brand- och räddningsförbund (Västerås, Surahammar, Hallstahammar)är inte med i avtalet. MBR har komplett IVPA (alla prio 1-larm) för Surahammar, ett gammalt avtal där kommunen står för kostnaderna. Virsbos station (Västerås) larmas vid hjärtstopp och medvetslöshet. I övrigt ingen IVPA-verksamhet inom MBR, ett politiskt beslut av förbundsdirektionen.


DALARNA

Utlarmning vid hjärtstopp (SAMS-larm) gäller samtliga 40 brandstationer, oavsett hel- eller deltidsbemanning. 29 av 30 brandstationer med deltidsbrandmän har IVPA-enheter som larmas vid fara för liv. Sju kommuner har avtal med landstinget om första hjälpen-insatser som utförs av deltidsbrandmän. Landstinget och kommunerna framhålls ha ett nära samarbete.


GÄVLEBORG

Räddningstjänsterna i länet har likalydande avtal och åker på prio 1-larm. Kan vara hjärtstopp, stroke, andningsstopp med mera. Kontinuerliga uppföljningar av verksamheten och inga förändringar på gång. Gävleborg praktiserar även SAMS-larm, vilket innebär att i tätorter där räddningstjänst har heltidspersonal larmas räddningstjänst och ambulans samtidigt vid prio 1-larm. Vid IVPA larmas räddningstjänst om ambulans har längre framkörningstid än 20 min.


VÄSTERNORRLAND

Räddningstjänsterna larmas till alla prio 1-larm om tidsvinst jämfört med ambulans bedöms mer än 15 minuter. Gäller hela länet, hel- och deltidsstyrkor. Ett nytt avtal som är på gång ska ge omedelbart larm vid befarat hjärtstopp.


JÄMTLAND

Alla brandstationer åker på hjärtstopp. Två tredjedelar av stationerna åker på IVPA gällande hjärtstopp, andningshjälp, syrgasbehandling, stoppa blödningar med mera. Regionen ersätter för IVPA, men till de stationer som enbart larmas vid hjärtstopp utgår ingen ersättning. Inga förändringar aktuella, men uppföljning sker på grund av stor larmökning (20-25 procent jämfört med motsvarande period 2015), vilket möjligen kan föranleda någon förändring.


VÄSTERBOTTEN

Finns inte avtal om IVPA med alla kommuner. För de som har avtal larmas vid hjärtstopp, livshotande situation. Ett parallellspår benämns "akutsjukvård i extrem landsbygd", där några kommuner som inte ingår i IVPA deltar med ungefär samma innehåll som IVPA. Landstinget har flaggat för översyn av avtal och villkor under 2017.


NORRBOTTEN

Avtal om IVPA finns inte med alla kommuner, landstinget bromsar. Där avtal finns åker räddningstjänsten på hjärtstopp, andningsstopp, blödning, förebygga cirkulationssvikt och HLR. Inga förändringar aktuella.

 Läs mer

Röster om IVPA

– Det är märkligt att det kan skilja sig åt hur landstingen samverkar/samarbetar med rtj/kommuner. I en del fall har samarbetet pågått sedan 1980-talet, i andra sker inget samarbete. Likaså omfattningen skiljer sig åt. Min åsikt är att samhällets resurser behöver samutnyttjas för att minska lidande och förhoppningsvis också rädda liv. Det är bara att reflektera över MSBs förslag att förändra ansvars-, närhets- och likhetsprincipen till ansvars-, samverkans- och handlingsprincipen.
Per Wikberg, tf räddningschef Sörmlandskusten

– Ett av våra viktigaste uppdrag, med mycket stor nytta för Greta. Hjärtstoppslarmen skapar trygghet och bidrar till engagerade deltidsstyrkor. Indirekt underlättar de rekrytering eftersom personalen känner att man gör stor nytta där man verkar.
Göran Melin, biträdande räddningschef Jönköping

– Väldigt stort motstånd hos landstinget i Norrbotten att införa IVPA på samtliga orter. Kommunerna däremot ser stort behov på grund av väldigt stora avstånd, glesbefolkat och få ambulanser.
Bengt Nilsson, räddningschef Boden

– Både landstinget och räddningstjänsterna i Kalmar är mycket nöjda med utvecklingen och den goda samverkan. Bevisligen har vi också räddat liv.
Hans Erlandsson, räddningschef Emmaboda-Torsås

– Vi upplever att räddningstjänsten har konstruktiva och framåtsyftande diskussioner med Region Gävleborg i frågan. Ökning av IVPA-larmen är markant.
Torbjörn Wannqvist, räddningschef, Södra Hälsingland