Reportage

När egna förmågan inte räcker

MSB har idag förstärkningsresurser inom nio områden och arbetar på att utöka och utveckla stödförmågan.

Förstärkningsresursen "Stöd till samverkan och ledning" inrättades vid årsskiftet. En studie pågår kring ännu en resurs, Räddningsledare, som ska kunna förstärka ledning inte bara regionalt utan även vid en nationell insats.

Kommunerna ska så långt det är möjligt själva kunna hantera sina risker. När de inte klarar det förväntas de samverka inom regionen. Är händelsen alltför komplex eller långdragen och inte heller regionens samlade resurser räcker till, har MSB förstärkningsresurser inom olika områden som kan stödja.

– MSB tar dock aldrig över ansvaret för en händelse utan vi stöttar aktören som ska hantera den, understryker Josefin Gullstrand, MSB.

I dag har MSB förstärkningsresurser inom följande områden:

  • Skogsbrand
  • Översvämning
  • Oljeutsläpp
  • CBRN
  • Sök och räddning
  • Samverkan och ledning
  • Värdlandsstöd
  • Ambulansflyg
  • Stödstyrkan

Vissa resurser består mest av utrustning medan andra bygger mer på förstärkning med kompetens. Utrustningen finns i depåer på olika platser i landet.

– Kemenheter är de som oftast är ute och det vanligaste scenariot är en tankbil som hamnat i diket. Skogsbrandsresurserna blir använda några gånger per år och översvämnings- och oljeskyddsresurserna något mer sällan säger Josefin Gullstrand.

CBRN-resursens indikeringsenheter har satts i beredskap exempelvis vid prinsessan Victorias bröllop och vid president Obamas besök 2013 för att kunna indikera farliga ämnen vid ett eventuellt terrordåd.

De senaste tillskotten är Värdlandsstöd och Stöd till samverkan och ledning och bygger på erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014 och flyktingsituationen 2015. Värdlandsstöd handlar om att bistå räddningstjänst eller länsstyrelse när internationell hjälp efterfrågas och ska tas emot.

Förstärkningsresursen Stöd till samverkan och ledning (FSOL) består i första hand av kompetens. Personer som ska kunna stötta ansvarig aktörs stabsarbete, ledning och samordning vid en insats.

– När den resursen aktiveras skickas ett bedömningsteam som består av tre roller: Kunnig i krisberedskapssystemet, stabschefsstöd samt metodstöd för samverkan och ledning, säger Mette Lindahl Olsson, MSB.

Beroende på vad bedömningsteamet kommer fram till kan kriskommunikation och beslutsstöd kopplas på senare i form av personer med till exempelvis WIS- och GIS-kunskaper.

De personer som ingår i förstärkningsresursen kommer främst från kommuner, länsstyrelser, MSB och andra centrala myndigheter. En utbildning för resurserna Stöd till samverkan och ledning och Värdlandsstöd hölls hösten 2016. Rekrytering har genomförts och ytterligare en utbildning genomfördes i oktober i Revinge.

– Vi har delvis bakat ihop utbildningen för de två resurserna, eftersom vi tror att båda kan komma att aktiveras och behöva samverka vid stora händelser.

Dessutom genomförs, enligt förslag efter Västmanlandbranden, en studie om en ny förstärkningsresurs Räddningsledare. Stora insatser tenderar att bli alltmer komplexa och studien görs av forskningscentret Crismart vid Försvarshögskolan. En workshop med ett 30-tal särskilt inbjudna deltagare genomfördes i mitten av  oktober.

–Det var bra och breda diskussioner och ledningen av stora insatser kommer behöva stöd på olika sätt. Ett stöd satt i ett större sammanhang så att samtliga aktörer kan samverka, kommunicera och besluten kan bygga på ett bra stöd.

Vid mycket komplexa händelser kan det finnas behov att på både regional nationell nivå leda det som egentligen är kommunal räddningstjänst. Crismarts studie blir ett underlag i fortsatta diskussioner. MSB kommer även att invänta resultatet av den pågående utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” innan man går vidare.

Det pågår en ständig översyn av om förstärkningsresurser är av rätt typ.

– Nu tittar vi på den återupptagna planeringen för civilt försvar och om det kräver en annan form av resurser, säger Josefin Gullstrand.

Fotnot
CBRN (Chemical, biological, radiological and nuclear); ­kem-, sanerings- och indikeringsenheter

Läs mer

Förfrågan i regel via länsstyrelsen