Reportage

Förfrågan i regel via länsstyrelsen

Vid behov av resurserna gör Räddningsledaren eller länsstyrelsen en förfrågan till MSBs Tib, tjänsteman i beredskap. MSB vill att förfrågan går via Länsstyrelsen. Detta för att samordna resursbehov och resurstilldelningar i länet och undvika parallella förfrågningar från olika kommuner.

Undantag är förfrågningar om CBRN-resurserna som inte ska gå via Tib utan direkt till räddningstjänsten som ansvarar för resursen.

Skogsbrandsdepåer har MSB på 13 platser i landet. 2013 genomfördes en uppdatering och modernisering av depåerna som nu består av tre containrar med materiel, främst släckutrustning men också exempelvis en sexhjuling med släp. Vid skogsbranden i Västmanland var drygt hälften av depåerna aktiverade och flera erfarenheter drogs som sedan gjort att konceptet utvecklats.

Översvämningsresurserna består av ca fem kilometer barriärer, sandsäckar och högkapacitetspumpar som förvaras i MSBs centrallager i Kristinehamn. Det finns tre högkapacitetspumpar med kapaciteten 20 m3/min vardera. De pumpar stora mängder vatten korta sträckor. MSB har också två högkapacitetspumpar med kapaciteten 15 m3/min och med delvis automatiserad utläggning och upprullning av slangen. Dessa kan transportera vattnet upp till fyra kilometer. Stödpersonal följer med som sköter driften.

Oljeskyddsförråd finns på fem platser runt våra kuster. Personal följer med inledningsvis och visar hur materielen ska användas. Den består bland annat av länsor, strandskyddsdukar, pumpar och skimrar, mindre båtar och terrängfordon och utrustning för sanering av stränder.

Vid kemikalieolyckor och händelser inom CBRN-området kan MSB stödja med materiel och särskilt utbildad personal. De sex så kallade kemenheterna kan t ex bistå med pumpning av kemikalier, tätning av läckage, arbete i EX-miljö, impaktering och bildöverföring.

MSBs fyra saneringsenheter kan bistå med sanering av insatspersonal, livräddande personsanering och sanering av materiel. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns tre indikeringsenheter som snabbt kan analysera okända kemikalier direkt på skadeplats. Prov kan också skickas till experter för vidare analys.

MSBs sök- och räddningsstyrka kan användas för att söka efter och rädda människor vid kollapsade byggnader efter till exempel naturkatastrofer, olyckor eller terrordåd. Styrkan består av specialutbildade personer, teknisk utrustning och räddningshundar som kan söka personer i rasmassor, stabilisera och forcera byggnadsdelar, medicinskt stabilisera patienter och genomföra losstagning av personer. Resursen är ursprungligen framtagen för internationella insatser men ett utvecklingsarbete sker för anpassning till nationellt bruk.

Snam, Svenska Nationella Ambulansflyget, är avsett för transport av stabila patienter som har vårdats på ett sjukhus, men behöver flyttas till specialistvård. Detta kan vara efter en händelse med många skadade som behöver omfördelas över flera landsting eller när patienter behöver flygas från ett land som drabbats av en katastrof eller terroristattack. På sex timmar efter beslut om insats byggs ett reguljärt passagerarplan om till en flygande intensivvårdsavdelning. I Snam-resursen ingår även specialutbildad sjukvårds- och flygpersonal.

Stödstyrkan där MSB, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Rädda Barnen ingår, ska snabbt kunna bistå personer med hemvist i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands. Stödstyrkan aktiveras efter förfrågan från Utrikesdepartementet för att stödja ambassader eller konsulat i det berörda landet och sätts ihop utifrån de behov som finns när något inträffat.

Fotnot: På MSBs webbplats finns mer information www.msb.se/forstarkningsresurser