Reportage

Skräddarsyr grupperna efter behov

FRG:s framgångsrecept är att man utgår från de 18 frivilliga försvarsorganisationerna, med deras olika kompetenser, och skräddarsyr en grupp utifrån behoven i respektive kommun.
— Då får man en kompetent och lämplig grupp personer som är utbildad och tränad för kriser, säger Pernilla Hultén, samordnare för frivilliga försvarsorganisationer på MSB.

Med erfarenheter från bland annat den stora migrationstillströmningen 2015 och skogsbränderna 2018, blev det under pandemins början tydligt hur väl inövad och fungerande FRG-verksamheten är. För kommunerna gick det snabbt att aktivera stödet och så gott som alla medlemmar vill hjälpa till.
— I sådana här stora kriser blir det tydligt vilken styrka vi besitter, säger Tomas Warberg, generalsekreterare på Sveriges civilförsvarsförbund – organisationen som av MSB utsetts att ha samordningsansvar för FRG under pandemin.

För närvarande finns den frivilliga resursgruppen i cirka 150 av landets 290 kommuner och har under coronakrisen till dags dato aktiverats i 58 av dessa. På de platser där FRG inte finns samarbetar många kommuner med exempelvis Svenska Röda korset och Svenska kyrkan. Några kommuner har i första hand valt att skola om permitterad personal för att möta krisen, eller så har de så pass lågt antal smittade att frivillighjälp inte behövs i dagsläget.

FRG

FRG, Frivilliga Resursgruppen, rekryteras ur landets 18 frivilliga försvarsorganisationer.
Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas. Varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG och, vid särskilda händelser, aktivera den.
FRG kan till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. FRG från flera kommuner kan samverka vid händelser som korsar kommungränser.
Medlemmarna rekryteras utifrån erfarenhet och personliga förutsättningar. För att bli medlem krävs en grundutbildning på 36 timmar, som bekostas med uppdragsmedel från MSB. I utbildningen ingår första hjälpen, hjärtlungräddning, krisberedskap och förebyggande brandskyddskunskap. Hur man möter människor i kris och organiserar spontanfrivilliga ingår också.
De aktiva får normalt sett betalt enligt avtal med kommunen.

Läs också:

Tid och energi att hjälpa till