Erfarenhet

Säkerhetsregler kring fyrverkerier

Fyrverkerier/explosiv vara är omgärdade av flertalet säkerhetsregler.

Syftet är att förhindra just det som hände i Ljungby.

Med utgångspunkt från att det finns ett nationellt intresse kring händelsen, beslutade MSB om att genomföra en olycksutredning med fokus på branden, dess förlopp i kombination med byggnadens tekniska brandskydd och den verksamhet som bedrevs där.

I den gedigna utredning som MSB tillsammans med Räddningstjänsten i Östra Götaland genomfört, lades arbete på att utröna åskan och dess blixtars möjliga inverkan på brandstart tillsammans med att klarlägga själva branden och de explosioner som inträffat.

För detta har olika underlag använts tillsammans med vittnens iakttagelser.

Data från SMHI, elnätets uppbyggnad och loggar från kraftleverantören tillsammans med övervakningsfilmer och telefonloggar har varit av stort värde.

Även en klassisk brandplatsundersökning har genomförts i syfte att dokumentera och klarlägga skadebilden.

Även underlag för själva byggnaden, dess brandskydd, förvaring och verksamhet i lokalerna samt genomförda tillsyner har genomgåtts. Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Under utredningens gång har olika och tänkbara scenarier framkommit. Dessa har sedan ställts emot varandra och värderats. Ett tänkbart och möjligt primärt brandområde och brandorsak har framkommit.

I utredningen noteras att det inte med säkerhet går att fastställa exakt orsak och förlopp, men att mycket pekar på att den troliga och möjliga bild som framkommit också är den mest sannolika.

Utredningen i sin helhet finns att ta del av via MSB:s hemsida.

Fyrverkerier exploderade