Nyhet

Pandemin bedöms påverkat it-incidenter

Förra året rapporterades 286 allvarliga it-incidenter in från statliga myndigheter till MSB.

Jämfört med tidigare år har andelen handhavandefel och störningar i driftmiljö, mjuk- eller hårdvara ökat.

252 statliga myndigheter är skyldiga att rapportera in it-incidenter. 2020 var det 93 myndigheter (37 procent) som rapporterade incidenter. De närmast föregående åren har något fler incidenter rapporterats.

I den analys MSB gjort noteras att pandemin förefaller ha påverkat informations- och cybersäkerheten genom hur och var vi arbetar och även incidentrapporteringen.

– På grund av den omställning som pandemin medfört är det extra viktigt att tänka på grundläggande frågor som informations- och cybersäkerhet, kontinuitetsplanering och säkerhetsskydd, säger Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Det konstateras också att komplexa system och miljöer får större konsekvenser vid incidenter.

Handhavandefel är vanligaste, står för närmare en fjärdedel av incidenterna. 18 procent (53 stycken) av incidenterna bedömdes som angrepp. Antal inrapporterade angrepp visar en fallande skala.

I 36 procent av de rapporterade incidenterna uppges omfattningen av konsekvenserna varit stora eller mycket stora.

Årsrapporterna baseras på de inrapporterade it-incidenter som MSB tar del av samt omvärldsbevakning och övriga inflöden.

– Baserat på den inkomna rapporteringen bedömer MSB att myndigheterna bland annat behöver höja lägstanivån, analysera beroendet till externa leverantörer och se över sin incidenthantering och incidentrapportering, säger Åke Holmgren.

Rapporten finns här

LÄS OCKSÅ

Ökning av it-incidenter inom samhällsviktig verksamhet