Nyhet

Ökning av it-incidenter inom samhällsviktig verksamhet

Leverantörer av samhällsviktiga tjänster meddelade 88 it-incidenter till MSB under 2020. Det är en ökning jämfört med 2019.

Ofta är det systemfel eller handhavandefel som anges ha orsak incidenterna. Många av incidenterna har sitt ursprung hos underleverantörer.

Samhällsviktiga tjänster omfattas av NIS-regleringen (nätverks- och informationssäkerhet) som är ett EU-direktiv och infördes i Sverige 2018.

Incidentrapporteringen inleddes i Sverige under mars 2019 och under året rapporterades 55 händelser, ett rapporteringssnitt på 5,5 per månad. 2020 var snittet 7,3, vilket visar en ökning.

NIS-leverantörernas incidentrapportering ger en lägesbild som kan användas för att ta lärdom av incidenter, förebygga risker och stärka hanteringsförmågan.

– NIS-regleringen är ett viktigt verktyg för att höja säkerhetsnivån, kartlägga vilka incidenter som sker och belysa de konsekvenser som incidenterna har på samhället, säger Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Kategoriseras som samhällsviktiga tjänster gör aktiviteter som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. Det handlar exempelvis om banker, finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur, dricksvatten, transporter, hälso- och sjukvård, energi.

Rapporten finns här

LÄS OCKSÅ

Pandemin bedöms påverkat it-incidenter