Ledare

Utvecklingsarbete på alla håll

Det har gått drygt ett år och många har lärt sig att leva med coronapandemin och alla nödvändiga restriktioner.

Hanteringen av den tar mycket kraft ur hela samhället. Väldigt många har drabbats hårt, med så många avlidna, många svårt sjuka, konkurser och arbetslöshet, gränsstängningar och isolering.

Jag beklagar alla de som drabbats av pandemin och jag vill tacka alla som bidrar i hanteringen av krisen vi är mitt inne i.

Samtidigt som alla hanterar en väldigt svår kris i samhället så pågår också utvecklingsarbete på många håll. Samhället digitaliseras, många har ändrat sina arbetsformer, möten sker på distans.

Inom alla de områden MSB ansvarar för pågår det skarpa utvecklingssteg.

Systemet för krisberedskap (och därmed civilt försvar) stärks allteftersom vi drar lärdomar av krisen, samverkan fungerar bättre och viktiga steg har tagits för en effektivare räddningstjänst. Vi har fått en inriktning för totalförsvaret 2021-2025 och utvecklar ett nytt center för cybersäkerhet.

Det händer mycket på alla områden:

  • Statens styrning av kommunal räddningstjänst ökar, och det ställer krav på MSB att stödja  utvecklingsarbetet i kommunerna, bland annat genom Enhetlig ledningssystem, ELS, utveckling av ett nytt utbildningssystem för ledning och på vår önskelista finns också fler utbildningsplatser för grundutbildningar.

Tillsammans behöver vi också jobba med teknik- och metodutveckling. Vi har lämnat förslag om ett modernt kommunikationssystem, Rakel G2, till regeringen.

  • En fråga av växande betydelse är ju klimatförändringarna och dess konsekvenser. Strax börjar vårfloden och ungefär samtidigt startar säsongen för gräsbränder, och snart nog kommer skogsbrandssäsongen.

Inför den har vi förstärkt de nationella förstärkningsresurserna med ytterligare två små skopande plan, totalt fyra nu plus helikoptrar. En del av resursen ingår i RescEU, som är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser, som också finansieras med EU-medel. Därmed kan Sverige ansvara för en skogsbrandshubb i norra Europa.

  • Appen Brandrisk ute är uppdaterad, den kan allmänheten ladda ner för att följa brandfaran inför helgens utflykt.
  • MSB följer informationspåverkan riktad mot Sverige. Vi följer särskilt aktörer som försöker exploatera sårbarheter rörande covid-19 och vaccin, och vi närmar oss valrörelsen där vi kan bistå för att skydda valprocessen.

Bästa försvaret mot informationspåverkan är en välinformerad och källkritisk befolkning som har tillgång till korrekt information. Det är glädjande att så många har upptäckt krisinformation.se som hade 16 miljoner besök förra året, att jämföra med 700 000 år 2019. Motsvarande tal redovisar telefonnumret 11313.

  • Riksdagens beslut om inriktning av totalförsvaret de kommande fem åren innebär för MSB:s del att vi nu tar fram planeringsinriktningar tillsammans med Försvarsmakten och ger stöd så att vi bygger de förmågor som behövs för ett starkt civilt försvar.

Här pågår en hel del utredningsarbeten, och fler utredningar eller regeringsuppdrag är att förvänta. Den Nationella risk- och förmågebedömningen, NRFB, som kommer i slutet av maj är ett av de viktigaste planeringsunderlagen. Vi kommer att ta fram nya kommunöverenskommelser, vi har tagit fram metodstöd, vägledningar, kurser, utbildningar.

  • Viktiga frågor att lyfta i kommuner, regioner och nationellt: näringslivets centrala roll vid kriser och krig och kopplat till det försörjningsberedskapen, samt personalförsörjningsfrågor vilket inkluderar en klok planering tillsammans med övade frivilliga.

Myndighetens styrka är våra duktiga medarbetare som fortsätter att leverera det vi ska, till stöd för samhällets och individers förmåga att motstå och hantera olyckor och kriser.

Nu är det mitt ansvar som överdirektör och vikarierande GD att leda det arbetet, med högt tempo, tills regeringen utsett en ny myndighetschef.