Ledare

Mycket arbete är på gång

  Pandemin är inte över. Vi behöver fortsätta ha fokus på smittspridning och framför allt öka vaccinationsgraden.

Men läget är just nu sådant att MSB har kunnat avveckla sin särskilda organisation för att stötta hanteringen av covid-19, vi fortsätter givetvis att stötta men det kan nu göras i den vanliga linjeorganisationen.

Under ett och ett halvt år har vi genomfört över 200 samverkanskonferenser på olika nivåer och teman, vi har lånat ut materiel och personella resurser, mäklat resurser och klivit in för att ta ett samordningsansvar där ingen annan myndighet har ansvaret – ett exempel på det är att samordna hanteringen av många dödsfall och begravningar samtidigt.

47 särskilda nationella lägesbilder har beskrivit konsekvenser (bortom Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens ansvar).

Under sommaren har MSB stöttat med flygande förstärkningsresurser vid 72 bränder, där den i Mönsterås i början av sommaren hade potential att bli riktigt allvarlig.

Fortfarande när detta skrivs har MSB beredskap med sex helikoptrar och fyra skopande plan. Det kan vi ha tack vare finansiering via RescEU, och vi hade möjlighet att stötta med två plan i samband med de svårsläckta bränder som drabbade Grekland i somras.
Det är bra att vara del i en europeisk gemenskap, det ger alla styrka

Förhoppningsvis tar vi nu med oss lärdomar även från pandemin som stärker det samarbetet – konkurrens om bristvaror som medicinsk skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial har redan lett till att unionen stärkt den beredskapen bland annat med nya lager för sjukvårdsmateriel, bland annat i Kristinehamn.

Sommaren har också inneburit skyfall med allvarliga konsekvenser som följd såväl internationellt som nationellt. 

I Gävle föll 160 millimeter regn på ett enda dygn, motsvarande ett badkar per kvadratmeter. Händelserna skickar oss ännu en varningssignal om vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få, som FN:s klimatpanel har varnat om.

Det finns behov av fler åtgärder för att förebygga översvämningar, skred och andra naturolyckor – och vi behöver stärka förmågan att hantera konsekvenserna av extremväder.

I enlighet med EU:s översvämningsdirektiv ska hanteringen i Gävleborg och Dalarna utvärderas och erfarenheterna fogas till gemensamma slutsatser och lärdomar från andra händelser i hela Europa under året.

Återigen har vi nytta av det gemensamma arbetet inom EU. Det är troligt att vi under de kommande åren behöver förstärka samhällets (förebyggande) skydd och beredskapen både för att hantera extrem värme och extrem nederbörd, och vi kommer att behöva bli duktiga på att återställa efteråt när broar, vägar och husgrunder sopats bort av vattenmassor.

Mycket annat är på gång också. I höst påbörjas också en ny fas i arbetet med ett sammanhållet totalförsvar.

MSB och Försvarsmakten har nyligen presenterat ”Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare försvar” med planeringsantaganden för arbetet 2021-2025 och sex fokusområden: beredskapsplaner och krigsorganisation, ledning och samverkan, försörjningsberedskap, att ge och ta emot civilt och militärt stöd, försvarsvilja och stärkt informations- och cybersäkerhet.

MSB tog i våras fram ett sammandrag ur den nationella risk och förmågebedömningen med namnet ”Kraftsamling – för stärkt civil beredskap” som tar ett bredare grepp om såväl krisberedskap som civilt försvar till stöd för utvecklingsarbetet.

MSB utreder behovet av personalförstärkning vid höjd beredskap och statliga utredningar hanterar andra viktiga pusselbitar: systemet för att varna allmänheten (VMA), skydd av civilbefolkningen och hur en nationell samordning av försörjningsberedskapen kan se ut. Utredningen om civilt försvar lämnade i våras sitt förslag kring roller och ansvar i det civila försvaret.

Uppbyggnaden av ett nationellt center för cybersäkerhet fortsätter och MSB ansvarar för att utreda en nationell nod för EU:s program för forskning och utveckling inom cybersäkerhetsområdet.

Och slutligen: i höst påbörjas nästa steg i arbetet med Rakel generation 2 – ett säkert kommunikationssystem som möter moderna krav på framförallt datakapacitet och ett efterlängtat utvecklingssteg för all insatsverksamhet.
Det är mycket på gång just nu!