Ledare

Beredskapssommar

  För andra sommaren i rad kommer vi att behöva leva med fortsatta restriktioner. Det är en utmaning att trappa ner kontrollerat utan att smittspridningen ökar och samtidigt hålla uppe det positiva gensvaret för vaccinationsprogrammet – men nu ljusnar det!

Beredskapen handlar förstås också om andra olyckor och särskilt om skogsbrand –  i år bland annat med ytterligare delvis EU-finansierade förstärkningsresurser i form av totalt fyra skopande plan plus tio helikoptrar som vi kan hålla i beredskap när det behövs.

Samtidigt präglas mycket verksamhet i samhället av att vi tar till oss lärdomar från pandemin, och det pågår utvecklingsarbeten på alla håll. Flera utredningar är aktuella som på skilda sätt ska stärka beredskapen för kriser och krig. Utvecklingen av krisberedskapen och totalförsvarsplaneringen kommer vi att återkomma till under året.

Under våren har vi rullat ut ett paket för att stimulera samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet, det hittar man under försörjningsstöd på msb.se, och påbörjat utvecklingen av Rakel G2 (inom ramen för det nuvarande systemet).

Stora förändringar sker också inom området skydd mot olyckor. Förändringarna ger MSB och kommunerna förutsättningar att tillsammans uppnå ett mer tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, med samma höga kvalitet i hela landet, och stärka beredskapen för omfattande, komplexa eller samtidiga olyckor.

Handlingsprogram

Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, hålla högre kvalitet och vara jämförbara. De ska beskriva risker och vilken förmåga kommunen har att hantera riskerna. Kommunerna ska besluta om nya handlingsprogram senast 1 januari 2022.

Det stärker även krisberedskapen i kommunen, eftersom förmågan inom skydd mot olyckor lägger en viktig bottenplatta för övrig förmåga.
MSB tar fram föreskrifter för handlingsprogrammens innehåll och struktur, och tillhörande stöd i form av en handbok och fördjupningar om lokalt riskanalysarbete och förmågebeskrivningar.

Ledningssystem

Utvecklingen av ett enhetligt ledningssystem är grunden för att förbättra förmågan i hela landet att hantera flera samtidiga och omfattande olyckor, inklusive ha en ständig förmåga till övergripande ledning.

Ledningssystemets kapacitet ska vara dimensionerad för att kommunen ska kunna leda de räddningsinsatser som kan behöva utföras – och det förutsätter att kommunerna samarbetar med andra. Även här stödjer MSB genom föreskrifter och projektet Enhetligt ledningssystem (ELS).

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst ensar begrepp och nomenklatur, ledningsprocesser, förhållningssätt och principer och är normerande. För att underlätta införandet av ELS och föreskrifterna så har MSB anställt tolv regionala ledningsutvecklare. Det är ett treårigt stöd.

För att sy ihop helheten tillkommer metodstöd, ledning under höjd beredskap (vid krigsfara eller krig), nya ledningsutbildningar utvecklas – och på lite sikt kommer förändringsarbetet även påverka grundutbildningarna.

Kommunal tillsyn

Kommunernas tillsyn över enskilda behöver av rättssäkerhetsskäl utföras på liknande sätt över hela landet. I dag finns stora skillnader i hur kommunerna utför sin tillsyn, exempelvis frekvens i tillsynsbesök, meddelande av föreläggande och uppföljning av åtgärder.

MSB stödjer genom att ta fram föreskrifter om tillsynens planering och utförande. Den befintliga så kallade ”Tillsynshandboken” uppdateras för att stämma med föreskriften.

Undersökningsrapporter

Läroprocessen är central i utvecklingsarbetet både inom området skydd mot olyckor och för att utveckla beredskapen för kriser och krig.

Kommunerna har ju under många år lämnat så kallade händelserapporter för alla räddningsinsatser, detta blir nu reglerat tillsammans med skyldighet att lämna in de särskilda olycksutredningsrapporter som skapas. MSB tar fram föreskrifter om rapporteringen under året.

MSB:s tillsyn över kommunerna

MSB ansvarar från årsskiftet för tillsynen över kommunal räddningstjänst och efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Tillsynen ska bidra till bättre förebyggande arbete och räddningstjänst ute i kommunerna. Uppbyggnadsfasen är snart över. Inriktning och prioritering av tillsynsarbetet publiceras inom kort på msb.se.

Utgångspunkten är att tillsynen ska bidra till nödvändig utveckling inom området och upplevas som transparent, tydlig och rättssäker.

Jag ser således fram emot en innehållsrik och utvecklande höst – men till dess önskar jag alla en god sommar!