Ledare

Ett coronasäkrat normaltillstånd

Insikten har tagit en stund att smälta: vi kommer att leva med corona under mycket lång tid. Även om en optimistisk prognos skulle slå in så vi har vaccin framme vid årsskiftet, så kommer det att ta tid att vaccinera. Men varken enskilda människor eller ett helt samhälle kan leva under alltför lång tid i försvarsställning.

Vi är nu på väg in i nästa fas, där vi coronasäkrar samhället, så att vi kan leva och verka så normalt som möjligt igen. Vid det här laget sitter det i ryggmärgen hos många: man håller armlängds avstånd både inomhus och ute, tvättar händerna med tvål ofta och noga, handslag och kramar endast för närmaste familjemedlemmar och vid minsta förkylningssymtom håller man sig hemma.

Beskedet att det generella besöksförbudet på äldreboenden tas bort i början av oktober är en lättnad för oss alla och förutsätter just ett coronasäkert förhållningssätt av besökare, personal och all kringverksamhet. Kanske vi kan klara det utan att smittspridningen ökar igen om vi håller i våra nya vanor. Men utvecklingen i omvärlden förskräcker och det ger oss en tydlig fingervisning om att vi inte kan slappna av ännu.

Jag skrev i somras i denna spalt att vi alla behöver dra lärdomar av våra erfarenheter och omsätta i konkreta åtgärder för att öka vår förmåga att hantera kriser och då inte bara pandemier. Nästa steg är att komma ikapp där vi hamnat efter, och öka tempot inom viktiga utvecklingsområden, och då är det några punkter inom MSB:s ansvarsområde som jag vill lyfta fram.

Utvecklingen av kommunal räddningstjänst tar ett steg till när riksdagen beslutar om ny lagstiftning. Syftet är att den kommunala räddningstjänsten ska kunna bedrivas på ett så likvärdigt, effektivt och säkert sätt som möjligt. Vi har sett en bra utveckling med bättre samordning och professionell ledning ute i kommunerna, och MSB får nu en tydlig roll för att stödja det arbetet. Det finns mycket positivt att säga om sommarens räddningsinsatser för att släcka skogsbränder.

Den operativa hanteringen utvecklas och samordningen blir bättre. Det är en positiv effekt av den operativa hanteringen av covid-19. Nu arbetar vi med att utveckla den nationella samordningen för att stödja kommuner och regioner. Det handlar om att tydliggöra ansvar och roller för att utveckla samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Det gäller också samordning av kommunikationen mellan nationella myndigheter, regioner och kommuner.

Säker digitalisering är ett tredje område som utvecklas snabbt. En konsekvens av pandemin är att många människor jobbar på distans, att konferenserna är digitala. Digitalisering av samhället går fort, och kanske inte alltid med säkerheten i främsta rummet. Under året har MSB fortsatt arbetet med att förbereda för ett nationellt cybersäkerhetscenter tillsammans med flera andra myndigheter. Nu lägger vi in en högre växel med nya föreskrifter och andra nya verktyg för att öka tempot i cybersäkerhetsarbetet. EU-kommissionen har också tagit initiativ till en kraftfull satsning, där MSB kommer att få ansvaret att vara den svenska noden.

Totalförsvarsövningen har delvis skjutits på framtiden, men vi fortsätter naturligtvis arbetet med totalförsvarsplaneringen ändå. Även på detta område finns viktiga lärdomar från vårens arbete. Ett par frågor som vi nu prioriterar är att få fart på samverkan mellan offentlig och privat sektor och att stödja frivilligorganisationernas utvecklingsarbete, så att ansvar och roller för alla i krisberedskapen blir tydligt. Det ansvar som vilar på var och en av oss är ytterligare en dimension som har tydliggjorts under pandemin: människor tar ansvar och gör stora uppoffringar för att bidra till att hejda smittspridningen. Det är en styrka att vårda väl.

MSB:s och andra myndigheters förmåga att jobba med informationspåverkan – alltså att identifiera och möta ryktesspridning och desinformation – har vi också haft nytta av under arbetet med covid-19. Den förmågan är avgörande för ett effektivt psykologiskt försvar.

Sammantaget har vi således en hel del att göra i höst. Även om samhäDan Eliassonllets gemensamma hantering av covid-19 är högst prioriterat så är det viktigt att hålla uppe tempot på alla andra områden.

Och därför är det så viktigt att fortsätta hålla i: Tvätta händerna, håll fysiskt avstånd, var hemma om du är sjuk. Och var källkritisk!