Ledare

Cybersäkerhet stora utmaningen

Utöver all annan viktig verksamhet som bedrivs är hösten också planeringstid. Vi samlar ihop vad året gett för att planera inför det kommande årets verksamhet.

Ekonomerna spår att vi är på väg in i en tidsperiod som kanhända kommer att innebära viss åtstramning, högre arbetslöshet, mindre pengar i den offentliga kassakistan och med det kommer ansvaret för att bli ännu mer uppfinningsrik hur vi bäst förvaltar det gemensamma.

För vi har inte tid att slå av på takten!

De utmaningar vi har att hantera är avsevärda. Varje sekund är vi beroende av interkontinentala flöden av energi, livsmedel, läkemedel och drivmedel med mera. De demografiska utmaningarna – flytten till städerna och avfolkning av glesbygd, en åldrande befolkning och 65 miljoner flyktingar i spåren av katastrofer och väpnade konflikter. Jag brukar peka på digitaliseringens båda ansikten: å ena sidan underlättar it livet i all samhällsverksamhet, å andra sidan ökar sårbarheten eftersom informationssäkerhetsarbetet inte ökar i samma takt. Vi behöver en nationell kraftsamling för att få upp tempot i arbetet med informationssäkerheten.

Klimatförändringar medför ökad risk för extrema väder som hetta, skyfall och stormar, och samhället behöver hantera konsekvenserna av det. Vissa sårbarheter bäddar även för olika antagonistiska hot som organiserad brottslighet och terrorism. Statsministern pekar på en osäker omvärld och att säkerheten i Sveriges närområde har försämrats.

Tempot behöver ökas skrev jag i förra numret och det är vad MSB kommer att göra nu under hösten och under 2020, på område efter område:

Räddningstjänst och olycksförebyggande arbete: MSB har lagt in en högre växel för förstärkningsresurser, utbildning och stöd till kommunerna med helikopter vid skogsbränder. Vi har också plockat fram vägledningar, kartstöd, gjort en turné till alla räddningstjänster för att visa hur man använder Rakel effektivt och kopplat ihop svenska Rakel med de norska och finska motsvarigheterna, och mycket annat.

I skrivande stund läggs sista handen vid en treårig handlingsplan som beskriver det stöd MSB kommer att ge de kommunala räddningstjänstorganisationerna. Planen tas fram i nära dialog med räddningstjänsterna och länsstyrelsen, (ett samarbete vi är mycket glada för). I planeringen inkluderar vi även de föreskriftsrätter som räddningstjänstutredningen föreslår att vi ska få, för exempelvis handlingsprogram, olycksundersökningar och ledningssystem. Andra punkter: vägledningar, nytt prognossystem för brandrisk, stöd vid planering av räddningstjänst under höjd beredskap m.m. Vi vill systematisera arbetet bättre, med en tydlig röd tråd mellan behov och åtgärder.

Nästa stora utmaning handlar om att få ett enhetligt ledningssystem som samtliga räddningstjänster kan och vill ansluta till. Regeringen har skickat starka signaler om reglering på det området, men också pengar för att täcka kostnaden. Vi behöver öka takten för att rekrytera till kommunernas räddningstjänstorganisationer (eller engagera sig i frivilligorganisationer eller räddningsvärn.) MSB, Sobona, SKL och fackförbunden Kommunal, Brandmännens riksförbund och Vision har samarbetat om en rekryteringskampanj som ska kunna ge stöd i det arbetet. Kanske ni sett reklamfilmen i TV4 eller någon annan kanal under september? Arbetet fortsätter ute i kommunerna.

MSB:s operativa verksamhet och landets räddningstjänster har inte legat på latsidan i sommar heller, men jag är glad att personal med ansvar för räddningstjänst har haft en rimligare arbetsuppgift den här sommaren. Vi ska nu utvärdera saken, men det verkar som om de nya åtgärderna har fungerat.

Den största utmaningen just nu har vi nog på cybersäkerhetssidan. Där kommer vi att öka tempot genom det nya cybersäkerhetscenter som vi bygger tillsammans med sex andra myndigheter. Till det kommer metodstöd och annat som görs riktat till kommuner och regioner, men även till små och stora företag och organisationer. Och i oktober kör vi en ny kampanj riktad till allmänheten om hur enskilda kan bidra till samhällets ökade informationssäkerhet, Tänk säkert! Här behövs både folkbildningskampanjer och systemförändringar.

Slutligen börjar nu planeringsarbetet för totalförsvar att sprida sig även till kommunal nivå, och förberedelserna inför nästa års totalförsvarsövning, TFÖ2020 påverkar naturligtvis. Nu är det ett gyllene läge för kommunerna att växla upp sin beredskap både för kris och för krig. Att göra ordentliga risk- och sårbarhetsanalyser och en ordentlig kontinuitetsplanering som även tar in höjd beredskap (vid krig eller krigsfara). Verktygslådan för kontinuitetsplanering är ett nytt stöd för det sammanhållna arbetet ute i kommuner och regioner, den hittar man på vår hemsida – där det också finns ett antal konkreta, goda exempel på hur man kan jobba.

Fem större statliga utredningar arbetar för fullt och till det kommer regeringsuppdrag om civilt försvar som en rad syskonmyndigheter i krisberedskaps-Sverige har fått, och som kommer att landa på regeringens bord i mars nästa år. Jag är övertygad om att allt detta analysarbete kommer att synliggöra nya, konkreta behov som MSB nu laddar för att kunna stödja.

Kort sagt. Vi går in i höstplanering och laddar för att kunna öka tempot ytterligare 2020.