Ledare

Önskelista för 2019

Det lackar mot jul, och vi kan se fram emot ett händelserikt och spännande 2019. Vi har mycket arbete att göra, på alla områden, tillsammans!

Jag brukar säga att MSB är en myndighet som har det tacksamma uppdraget att stödja andra för att de ska kunna klara sina uppgifter när det gäller olyckor, kriser och civilt försvar.

MSB släcker inga skogsbränder, men vi utbildar dem som ska göra det i framtiden. Kommunerna har ansvaret att ha utrustning och personal, men

MSB har viss kapacitet att förstärka där inte kommunernas egen beredskap räcker till. Det gäller skogsbränder och översvämningar; oljeolyckor och kemolyckor; men det kan också handla om expertstöd för komplexa situationer eller att stötta samordningen.

Den omorientering som MSB gör 2019 är i grunden inte några revolutionerande förändringar. Vi möblerar om organisationen något så den blir mer sakorienterad istället för processorienterad, och vi byter namn på några avdelningar – allt i syfte att det ska bli enklare att förstå MSBs uppdrag och underlätta den interna samordningen.

Men det viktigaste målet är förstås just att underlätta samspelet med vår omvärld.

Fyra tydliga sakområden:

1 Operativa avdelningen har beredskap dygnet runt för att hantera kriser i Sverige och i världen. Här tar vi bland annat fram lägesbilder, ser till att aktörernas åtgärder samordnas och resurserna används där de bäst behövs. Vid behov lämnar vi också stöd med förstärkningsresurser inom t.ex. samverkan och ledning eller skogsbrand.

I somras tog MSB ett kliv framåt i den rollen, och fick stort stöd för vårt arbete. Varje ny större händelse gör alla aktörer lite bättre förberedda även inför en omfattande samhällsstörning, förutsatt att man omedelbart tar till sig de erfarenheter man gjort och rättar till brister så snart det går.

2 Vi samlar ihop Räddningstjänst och olycksförebyggande arbete. MSB ska stödja utvecklingsarbetet så kommunala räddningstjänster kan klara sitt uppdrag enligt LSO, en likvärdig räddningstjänst i hela landet. Fler kommuner ansluter sig nu till gemensamma ledningssystem. Jag gissar att vi kommer att kunna se ganska stora förändringar av den kommunala räddningstjänsten under de kommande åren – och det utvecklingsarbetet ska MSB stödja.

Men vi får inte glömma det systematiska olycksförebyggande arbetet. Det sker alldeles för många olyckor. 3 000 människor avlider till följd av olyckor varje år, och drygt 200 000 skadas. Hur kan vi tillsammans arbeta systematiskt för att minska olyckorna? MSB har ett särskilt ansvar för brandolyckorna och att vårda nollvisionen.

3 Krisberedskap och civilt försvar är ett tredje sakområde med många tuffa utmaningar. Krisberedskapssystemet behöver utvecklas så att det stödjer utvecklingen av civilt försvar. Eftersom civilt försvar är en central del av totalförsvarsplaneringen så behövs stora investeringar och ett antal systemförändringar de närmaste åren, som säkerställer vår gemensamma förmåga att kunna agera snabbt och samordnat om något händer.

4 Informations- och cybersäkerhet och säkra kommunikationer – som är centralt för hela samhällets funktionalitet – är det fjärde sakområdet. Och det här området gör mig riktigt bekymrad, eftersom digitaliseringen galopperar medan samhällets informationssäkerhetsarbete släntrar efter. På vissa områden arbetas det systematiskt och bra, men på många områden finns tydliga brister som måste åtgärdas, det är en förutsättning för att vi ska kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Säkra kommunikationer inom samhällsviktiga verksamheter är också ett orosmoln, eftersom behovet av bredbandslösningar för polis, ambulans, räddningstjänst mm. börjar bli akut.

Om ett år, till julen 2019, skulle jag önska oss:

  • Vi har en nationell handlingsplan för hur det systematiska arbetet med informations- och cybersäkerhet ska bedrivas och har tagit armkrok med ansvariga myndigheter och näringslivet i den frågan. Regeringen har beslutat om en lösning för Rakel generation 2.
  • Vi har utbildat fler för räddningstjänst i beredskap ("deltidsbrandmän"), och kommunerna har under året tagit krafttag för att rekrytera nya medarbetare och fler är anslutna till gemensamma ledningssystem. Fler kvinnor känner sig välkomna och har sökt sig till våra skolor för utbildningar i Skydd mot olyckor och har sedan anställts i kommunal räddningstjänst.
  • Om ett år har planeringen för civilt försvar utvecklats i kommuner, landsting och regioner, samtidigt som arbetet på nationell nivå har tagit ett stort kliv framåt. Vi är väl förberedda inför totalförsvarsövningen 2020. Och det arbete som görs hänger ihop med utvecklingen på krisberedskapsområdet. Framstegen bidrar till ökad förmåga att hantera olyckor och kriser – och att konsekvenserna av händelser har begränsas.
  • Frivilligorganisationerna har hittat sin roll i utvecklingsarbetet och deltar i planeringen tillsammans med myndigheter och företag som behöver deras stöd i händelse av kris eller krig.
  • Antalet olyckor börjar minska, vi har kommit ett steg närmare nollvisionen när det gäller skador i samband med brand.
  • Vi har inte glömt den största utmaningen, hur vi ska möta klimatförändringarna. Om ett år har vi gjort ett omfattande analysarbete om vad vi behöver göra, och vi har påbörjat arbetet.

Realistiska mål och det är min uppfattning att vi kommer att kunna uppfylla dem tillsammans.

Med det vill jag avsluta och önska alla en God jul och ett Gott säkert år!