Ledare

Vi behöver höja beredskapen

Nästan 700 deltagare från hela landet samlades på årets Rakeldag i Älvsjömässan den 25 januari. Intresset är så stort att MSB nästa år satsar på två Rakeldagar 24-25 januari. Utbyggnaden av Rakelsystemet blev klar i december och vi är stolta över att det blev det i tid och inom ramen för den budget vi fått, ungefär 2,5 miljarder.

Rakeldagen blev därmed en startpunkt för nästa steg, att öka takten för anslutning och bred användning ute i kommuner och landsting. När de analoga näten släcks ned växlar samhället över till det betydligt robustare radioburna kommunikationssystemet, och då är det viktigt att systemet sätts i bruk så att det används brett och ofta i vardagen.

Nu satsar MSB på att möta en kraftigt stigande efterfrågan på abonnemang och för att kunna stödja en snabb anslutning, en god utveckling och bred användning av Rakel för ledning och styrning i kommuner och landsting, i organisationer och företag inom samhällsviktiga verksamheter.

Rakel användes förstås i den stora Samverkansövningen SAMÖ-KKÖ 2011 som just avslutats när detta nummer kommer ut. Med 6 000 deltagande i ett 70-tal organisationer är det den största övningen någonsin i Sverige.

Det är dessutom den första övningen i sitt slag. Deltagarna rivstartade övningen med en tuff kamp mot klockan för att under högt tempo hantera en kärnkraftsolycka. Scenariot accelererade med en härdsmälta som följd efter mindre än ett dygn, och deltagarna fick hantera flera parallella händelser med elbrist, panikflykt och trafikproblem samt ett stort antal skadade efter en brand. Efter 36 timmar blåstes den akuta fasen av, då hade alla deltagare fått pröva uthålligheten i sina organisationer.

Nu går övningen vidare i skede två som är en mer analytisk fas för att öva långsiktig krishantering. Slutligen i ett tredje skede samlas deltagarna under ett par seminariedagar kring temat Hur återställs samhället efter krisen? Vi på MSB lärde oss en hel del redan under det första dygnet av övningen och det gjorde förhoppningsvis alla deltagare.

Övningen ger kanske några kommuner en liten extra inspiration i arbetet med att höja beredskapen och stärka samhällsskyddet. Just nu ligger många kommuner i startgroparna för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och för att ta fram handlingsprogram för mandatperioden, enligt lagen om skydd mot olyckor, och krisberedskapsplaner.

Nya regler, nya myndigheter och en ny verklighet. Det finns många frågetecken för kommunerna att räta ut inför arbetet med den tredje generationen handlingsprogram. För att möta kommuner och landstingskommuner och fånga de frågor och synpunkter som finns ute i landet åker MSB på turné om ett par veckor. På åtta platser i landet har kommunföreträdare chansen att träffa oss i MSB:s myndighetsledning, så vi kan föra en direkt dialog med varandra om samhällsskydd och beredskap.

Handlingsprogrammen skrivs om för andra gången och därför har vi möjligheten just nu att höja beredskapen. Och det behövs. Utbyggnaden av infrastrukturen för informationsteknik, och vårt beroende av att den fungerar, motiverar ensamt en höjd beredskap. Men vi måste ta höjd också för en rad andra risker, allt från olyckor som tenderar att öka i vissa grupper – till sällanhändelser med stora skador, som naturolyckor.

Framförallt måste vi försöka öka tempot för att lägga oss före. Förebyggande arbete ned på individnivå, och förberedande arbete som ökar förmågan att hantera olyckor både hos varje människa och hos samhället i stort.