Ledare

Starkaste länken i kedjan

2011 är snart till ända. En hel del av det arbete många i samverkan lägger ner på ökad säkerhet i en föränderlig värld börjar ge resultat. Antalet anlagda bränder i skolmiljö minskar – förhoppningsvis tack vare skolors och kommuners förebyggande arbete.

Antalet bostadsbränder som orsakas av glömda levande ljus fyrdubblas under december. Kanske vi kan vända det i år? Missa inte våra aktuella kampanjer och tips på Dinsäkerhet.se.

I november kom en ny lag som kan minska antalet döda i bränder med nästan en tredjedel: från och med nu ska alla cigaretter vara självslocknande.

Året 2011 var ett tungt övningsår. 6 000 deltog i kärnkraftsövningen SAMÖ-KKÖ 2011, den största övningen vi haft hittills, och det vi lärde oss ingår i ett systematiskt uppföljningsarbete. En ny trend inom övningsområdet är just att implementera lärdomar i processer under eller i direkt anslutning till pågående övning.

Barents Rescue var också omfattande och den största övningen hittills i sitt slag på Nordkalotten – i nära samarbete med systermyndigheter på lokal, regional och central nivå i Ryssland, i Norge och i Finland.

Vi har haft två samnordiska oljeövningar i höst. Skagex som Norge ansvarade för i samverkan mellan dansk, norsk, finsk och svensk kustbevakning, sjöräddning, räddningstjänst etc. Med 800 skademarkörer, varav 200 evakuerades från en ”brinnande” passagerarfärja av ett tiotal helikoptrar från hela Norden. Boilex i Nynäshamn med Sverige-Danmark-Finland-Estland i samverkan.

Nästa år blir lugnare, med ”bara” NISÖ2012 – en övning runt informationssäkerhetsfrågor – och ett 70-80-tal övningar på regional nivå som MSB ger visst stöd till. Nu finns också en nationell övningsplan för den som behöver överblick, på MSB:s hemsida.

På mötesplats Samhällssäkerhet i Kista i november samlades totalt runt 1 500 människor under två dagar för att diskutera samhällssäkerhet ur många olika aspekter, mer om det inne i tidningen. Eftersom detta var ett första försök som attraherade så många, så ska vi försöka tillmötesgå önskemålet att återkomma med mötesplats Samhällssäkerhet.

2012 är ett år som innehåller nya kända och okända utmaningar. För några veckor sedan varnade FN:s klimatpanel IPCC för att det kommer att bli vanligare med extremt väder. Värmeböljorna har blivit mer extrema samtidigt som kraftiga skyfall med svåra översvämningar som följd ser ut att bli fler. Världen tvingas rusta sig och om möjligt förebygga att extrema väder leder till naturkatastrofer, men inget land i världen klarar att göra detta ensam.

Inte heller vi i Sverige klarar extrema händelser utan att be omvärlden om hjälp. Just nu görs för första gången ett arbete i alla EU-länderna som gör att vi kan få en gemensam riskbedömning, en slags samsyn för första gången på vilka utmaningar vi har att möta.

Den svenska inventeringen omfattar 22 olika riskområden och är ett första steg till en nationell riskbedömning.

Men överallt och på alla nivåer gäller samma grundläggande principer.
Först och främst gäller det att identifiera vilka risker och hot som finns, och om möjligt förebygga dem. Det är vad du gör som enskild när du släcker stearinljuset innan du lämnar ett rum eller uppdaterar ditt antivirussystem i din dator och det är vad en nation gör som bygger vallar för att motstå väntade översvämningar.

Vi måste systematiskt förbättra förmågan att hantera en situation genom teknisk utveckling, metoder, övning och utbildning till exempel. Och slutligen bygga system för att snabbt kunna återställa efter en händelse.

I Moçambique samarbetar MSB med centrala aktörer om ett förebyggande arbete, i syfte att mildra eller begränsa konsekvenserna av naturhändelser. I den förebyggande verksamheten är fokus i första hand på att stärka den enskilda människans kunskap om att vidta åtgärder före och under en olycka eller en katastrof för att minska lidandet.
I byn Maniquenique, nära Limpopofloden i den del av Moçambique som drabbades hårdast vid översvämningarna 2000, då meterhögt vatten dränkte regionen, är redskapen enklare men de grundläggande systemen är desamma: snabb alarmering, gemensam lägesbild, informationsspridning, evakuering. Redskapen skiljer sig, i Sverige har vi Rakel, mobiltelefon, radio och webbaserade informations- och ledningsstödssystem.

I Maniquenique hade de kriskommittéens snabba fötter, cyklar, megafoner och ibland lokalradio. På nationell nivå finns ledning, övervakning, information, analys, kommunikation, administration och samverkan i drift dygnet runt på alla årets dagar.
Men styrkan bygger på vad de många enskilda människorna i byn Maniquenique och alla andra byar förmår. De fattigaste i de yttersta byarna har förvandlats till de starka länkarna i kedjan.

Det har vi något att lära oss av också i Sverige.