Ledare

Gott nytt år med ny sida av MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan fira sin ettårsdag med en vettig webbsidesadress: www.msb.se och vår nya webbsida.

På ett vis kan det symbolisera MSB:s första år, en del energi har gått åt till att etablera myndigheten helt enkelt. Få ordning på allt som måste fungera i vardagen.

Men vi har inte bara ägnat oss åt inåtvänt arbete, tvärtom. Dels har EU-ordförandeskapet ställt sina krav – och nu i slutet av året har det arbetet accelererat med flera viktiga stora EU-möten samt förstås klimatmötet i Köpenhamn.

MSB har drivit på och fått gehör för den svenska synen på det förebyggande arbetet med naturolyckor och klimatfrågor bland annat.
I arbetet med pandemin har behovet varit stort av samordnad information och tydliga budskap kring den så kallade svininfluensan.

Trycket har varit högt på vår portal www.krisinformation.se och den telefontjänst som finns kopplad till den, 020-20 20 00. Men vi har ständigt nya akuta frågor att bevaka runtom i världen, och för närvarande är något hundratal medarbetare ute på internationella insatser.

Vi ökar också tempot för att arbeta förebyggande med andra frågor som varit centrala i den svenska debatten kring samhällsskydd och beredskap: brandsäkerhet, anlagda bränder, äldres säkerhet och barns säkerhet.

Och nu i juletid har vi givetvis anledning att åter uppmärksamma att en vanlig brandorsak i hem är bortglömda stearinljus. Skaffa brandvarnare och lämna aldrig ljus obevakade. Samt agera varsamt med fyrverkerier på nyår!

Nyår är bokslutstid, men nyår är också tid att blicka framåt. När vi gör det ser vi ett antal skeenden som kommer att påverka vårt arbete med samhällsskydd och beredskap.

Globaliseringen skapar beroendeförhållanden som är svåra att överblicka och gör oss sårbara. Komplexiteten och vårt beroende av tele, transportsystem, el, IT och annan infrastruktur tvingar oss att bli skickligare på samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Andra effekter av globaliseringen är att en stor del av befolkningen semestrar i fjärran länder. Smittspridning går mycket snabbt från land till land inte bara vid pandemier. Finanskrisen visar att problem – och möjligheter – som för bara tio år sedan var nationella idag sprids globalt.

Klimatfrågan påverkar alla. Här i Norden talar vi om extrema väder och naturkatastrofer, risken för översvämningar, ras och skred. Men den andra sidan av myntet, ökenutbredningen och vattenbrist, får större konsekvenser globalt sett, eftersom brist på vatten och åkermark leder till svält, nya väpnade konflikter och omfattande folkförflyttningar.

Klimatflyktingar är idag ett begrepp, och Climate Justice – klimaträttvisa – kommer att få ökad betydelse i den politiska debatten under kommande år.
Demografi och segregering. Vi blir allt äldre, och antalet olyckor med svåra konsekvenser bland äldre ökar. Varje år faller runt 3 000 så illa att de dör som en följd av skadorna, varje vecka avlider någon till följd av brand. Med relativt enkla medel kan vi minska dessa olyckor rejält.

Brandvarnare, ökad kunskap om brandskydd och fler sprinkler skulle rädda många liv. Ett systematisk säkerhetsarbete minskar det personliga lidandet och ger dessutom positiva samhällsekonomiska konsekvenser.

Fler flyttar till städerna globalt sett och segregering skapar skillnader inte bara i arbetslöshet och utanförskap utan också som livslängd, livskvalitet, folkhälsa och säkerhet.

Det där är exempel på trender och skeenden som ligger bakom MSB:s val av fokusområden i planeringen för kommande år, fokus på till exempel klimatanpassning, resursanvändning, ledning och samordning, kommunernas arbete med samhällsskydd och beredskap och vår egen myndighetsutövning.

Med det vill jag önska alla läsare av Tjugofyra7 en God Jul och ett Säkrare Nytt År!