Insändare

Övning bör testa planer och procedurer

Under sommaren 2022 fick MSB i uppdrag av regeringen att ta fram dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunens räddningstjänst under höjd beredskap.

Uppdraget omfattade bland annat att ställning till vilka förutsättningar de kommunala räddningstjänsterna ska planera efter samt behovet av förmågeuppbyggnad på olika nivåer, exempelvis genom förstärkningsresurser.

Det krig som nu pågår i Ukraina har tydligt visat att såväl civilbefolkning som civilförsvarsorganisationer, exempelvis räddningstjänst, drabbas hårt av de pågående striderna.

Hantering av oexploderad ammunition samt insatser som omfattar sök och räddning i raserade byggnader har visat sig vara särskilt utmanande.

MSB bedömer i nuläget att kommunens räddningstjänst behöver förstärkas för att kunna möte de utmaningar som höjd beredskap och ytterst krig kan medföra.

Inledningsvis kommer detta att kräva såväl kompetenshöjning som personella och materiella resursförstärkningar.

Att åstadkomma effektiva och samordnade räddningsinsatser under höjd beredskap och ytterst krig kräver dessutom att kommunens räddningstjänst, tillsammans med direkt berörda aktörer, har getts möjlighet till planering, utbildning, och inte minst, möjlighet till att öva.

Övning bör syfta till att bland annat testa planer och procedurer, och ge räddningstjänstens personal möjlighet att bli bekväm i sina befattningar.
Det är i nuläget för tidigt att ge ett konkret svar på vad som ska övas för höjd beredskap.

Svaret kommer till syvende och sist förmodligen att vara avhängigt den planering och de planer som nu bör utvecklas av kommunens räddningstjänst, för höjd beredskap.

MSB överlämnade svaret till regeringen den 1 mars 2023.

OVE BRUNNSTRÖM
enheten för räddningstjänst vid stora olyckor, MSB

Vi måste planera, öva och samverka om höjd beredskap ska fungera