Nyhet

Nytt system för ledningsutbildning

MSB presenterar ett helt nytt system för ledningsutbildning. Trotjänarna Räddningsledare A och Räddningsledning B går därmed i graven.

– Målet är en utbildning som är i takt med tiden, säger Anders Forsell, utbildningsutvecklare på MSB.

För ett antal år sedan hade MSB en mindre översyn på gång. Men efter skogsbränderna 2014 började det hända saker. Projektet för Enhetligt ledningssystem (ELS) startade och från årsskiftet är det krav att alla räddningstjänster ska ingå i ett större system, lagar och föreskrifter har förändrats.

– När vi såg att ELS skulle få stora effekter, då kan inte vi springa före och göra en översyn oaktat ELS. Vi måste ha samsyn. Dessutom har branschens arbetssätt förändrats.

Arbetet med ledningsutbildningen kopplades därför nära ELS. MSB:s arbete har också skett i samarbete med räddningstjänsterna, en referensgrupp utsedd via räddningstjänstrådet är knuten till arbetet.

Till våren kommer de nya utbildningarna att startas, anmälan är redan öppen på msb.se.

Något förenklat kan sägas att de gamla kurserna ersätts av Ledningskurs 1 och 2. De två ledningskurserna erbjuder dock utbildningar i fler ledningsfunktioner och roller som kan förväntas av dessa.

Ledningskurs 1

  • Gruppledare: tre veckors utbildning. Ny funktion det bedrivs utbildning inom. Ger avgränsad ledningsförmåga utan behörighet som räddningsledare.
  • Styrkeledare: nio veckor. Ledningsfunktion med behörighet som räddningsledare. I framtiden är tanken att de som gått Gruppledare ska kunna läsa sex veckor för behörighet som styrkeledare.
    De som läst till deltidsbrandman eller Skydd mot olyckor, alternativt äldre motsvarande utbildning, är behöriga till båda kurserna.

Ledningskurs 2

  • Insatsledare: åtta veckor. Tonvikt på insatsledning och insatsstöd. De som gått Styrkeledare är behöriga.
  • Regional insatsledare, fyra veckor. Utökat ledningsstöd, samverkan och hantering av komplexa händelser. De som gått Insatsledare är behöriga.

Under hösten 2022 kommer dessutom delar av Ledningskurs 3 startas. Den erbjuder utbildning inom fyra ledningsfunktioner: vakthavande befäl, vakthavande räddningschef, larm- och ledningsoperatör samt larm- och ledningsbefäl.

– Sammantaget blir det en större flora av ledningsfunktioner i utbudet, och alltså möjlighet att tillgodose fler funktioner. Inom ELS finns roller som kan sorteras in i funktionerna. De nya utbildningarna blir en slags implementeringsresa för ELS, säger Anders Forsell.

Finns det krav att man efter att ha genomgått en viss kurs ska ha verkat i rollen innan man söker till nästa kurs?

– Nej, men det är ett starkt argument att man skaffar sig erfarenheter, även för organisationen som vill ha så välrustade medarbetare som möjligt. Det här är ingen utbildningsfabrik, det kommer ut människor som behöver stöd i  sina roller såväl innan, under som efter utbildning.

– Vi ser även över möjligheten att erbjuda formellt stöd till räddningstjänstorganisationerna så att de kan erbjuda sina deltagare någon form av handledar- eller mentorskap som de själva ansvarar för.

Regional insatsledare är något MSB aldrig bedrivit utbildning för tidigare, och har förstås koppling till kraven på större gemensamma ledningssystem.

– Mycket är nytt för oss alla, och det är med stor ödmjukhet vi tar oss an att leverera utbildningar i det nya systemet. Ett av skälen till att starta utbildning för regional insatsledare är att ge en påbyggnad som ger formaliserad utbildning för de som har den erfarenheten. Regionala insatsledare anammas allt mer, sedan är det upp till den egna organisationen hur de används och vilken kompetens som krävs i just deras organisation.

MSB:s ambition är att på årsbasis erbjuda utbildning för 192 styrkeledare, 78 gruppledare, 72 insatsledare och 72 regionala insatsledare. Förutsatt att anslaget inte försämras.

– Det här är anslagsfinansierad utbildning, vi levererar ett nytt system med samma ramar och har en kostym att rätta oss efter.

Påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjör rullar på som vanligt och påverkas inte av de nya ledningsutbildningarna. Däremot har de med utbildningen, precis som de som läst Räddningsledning B, behörighet till samtliga kurser i utbudet.

– Men det kommer även tas ett helhetsgrepp för påbyggnadsutbildningen utifrån ELS. Vi strävar efter att all ledningsutbildning hamnar inom ramen för ett system för att öka tydligheten om hur utbildningarna hänger ihop.