Nyhet

Nöjda med Grib – men vill rökdyka mer

De studerande är nöjda med utbildningen och räddningstjänsterna anser att Grib till övervägande del uppfyller kraven på likvärdig kompetens. Men många av dem  vill se större fokus på rökdykarkompetens.

Det visar en utvärdering av utbildningen som MSB gjort.

Grib (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) lanserades i januari 2018. Utvärderingen visar att Grib till stor del lyckas uppfylla de mål som sattes för utbildningen.

Det huvudsakliga syftet med utvärderingen var att undersöka hur väl Grib motsvarar de krav på grundläggande kompetens som räddningstjänster ställer på all personal i beredskap.

Rapporten visar att de studerande är mycket nöjda med utbildningen även en tid efter att den genomfördes. Även räddningstjänsterna anser att Grib till övervägande del uppfyller kraven på likvärdig kompetens för räddningstjänstpersonal i beredskap (Rib), särskilt väl uppfylls det inom områdena räddning och akut omhändertagande.

Inom området brand går åsikterna isär mer. Vissa räddningstjänster och en del av de studerande önskar mer fokus på rökdykarkompetens.

MSB konstaterar att frågan om rökdykarkompetens är stor och viktig i sammanhanget för räddningstjänsterna, men ser samtidigt att det är ett område där det är svårt att tillgodose olika intressen.

Om det i framtiden skulle ges full utbildning i rökdykning, skulle det innebära att andra ämnen drastiskt skulle behöva minska eller helt utgå, vilket i dagsläget inte bedöms vara ett alternativ.

Dessutom måste alla studerande klara de krav på fysisk arbetsförmåga som ställs för att antas till utbildningen. Full utbildning i rökdykning skulle exkludera sökanden från räddningstjänster som inte har krav på att alla Rib:are ska kunna genomföra rökdykningsmoment och därmed motverka syftet med Grib.

Utbildningen erbjuds i dag på tio olika platser i landet och 64 procent av de räddningstjänster som svarade på utvärderingens enkät anser att antalet platser i deras region i ganska eller mycket hög grad motsvarar deras utbildningsbehov.

Geografisk närhet till utbildningen var ett av önskemålen när Grib startades. Utbildning på många orter blev ett sätt att ta hänsyn till räddningstjänsternas önskemål för att underlätta rekrytering. Utvärderingen visar dock att utbildningen i sig inte förbättrat möjligheterna att rekrytera ny Rib-personal men heller inte försämrat den.