Reportage

Helhetssyn på Rakel med ny utbildning

Vilka samverkar vi normalt med? Vilka kan vi komma att behöva samverka med? Vilka talgrupper vid olika tillfällen?

Centrala frågor i en Rakelutbildning som MSB tagit fram.

Rakel-mobilSANDÖ
– Vi vill ge en helhetssyn på användandet av Rakel, att man ser hela kedjan av inblandade och hur man planerar för att få rätt talgrupper och därmed en kommunikation som fungerar, säger Clara Osvald, lärare i Sandö.

En pilotutbildning genomfördes i december, utvärderingen gav överlag positivt gensvar och det planeras för fler utbildningar. Kursen hade fler sökande än det fanns platser.

– Den kommer att erbjudas minst en gång i år. Diskussioner pågår om hur stort behovet är och om hur vi skulle kunna öka utbudet, säger Anders Forsell på MSBs enhet för utbildningssamordning.

Syftet med pilotutbildningen var att öka kunskap om krishanteringssystemet, om gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Med det som bas ska deltagarna kunna planera för sin organisations samverkan i Rakel, både internt och externt. Det handlade inte om teknik eller att hantera Rakelmobilen.

– Grunden är att förstå den egna organisationens roll i systemet, vilken uppgift man har. Men ett syfte vi har med alla kurser är också att förstå andras roller och uppgifter för att få en helhetssyn. Umgänget på kursen bidrar till det, man inspirerar varandra, säger Clara Osvald.

Målgrupp är alla nivåer i samhället och de 30 deltagarna kom från lokala, regionala och nationella organisationer, även privat näring och frivillighet var representerad.

– Tyvärr bara två kvinnor, där har vi lite att jobba med.

Kursen vände sig till de som i sin organisation är sambandsansvariga inom Rakel eller har ett övergripande planeringsansvar. Först gjordes en förberedande dag på hemmaplan med webbutbildning om krishanteringssystem och gemensamma grunder, därefter väntade två dagar på Sandö.

Vissa deltagare hade erfarenhet av sambandsansvaret, för andra var det en ny uppgift. I kombination med stor spridning på vilken organisation deltagarna tillhörde gav det dynamik, menar Clara Osvald.

– Ambitionen är att den samlade förmågan ska bli bättre och i grupparbeten stärker man varandra. Experter som var föreläsare gav nytta till de med förkunskaper.

Det deltagarna ansåg behöva lära sig stämde överens med MSBs planering. Arbetet med talgrupper var en viktig del.

– Talgrupper är väldigt centralt i användandet av Rakel. Och föreläsarna – bland annat från polisen, landsting och länsstyrelse – kunde förmedla egna erfarenheter och hur de tänker kring sambandsplanering.

Utbildningen "Rakel – att planera och agera utifrån ett sambandsansvar" har tagits fram gemensamt av verksamheterna för utbildning och Rakel inom MSB.