Reportage

Tränade naturolyckor med SGI

Samverkan räddningstjänster och geotekniker. Det var i fokus i den första pilotutbildningen som en del i MSB:s uppbyggnad av kursverksamhet för ras- och skredmetodik.

Sedan ett och ett halvt år finns en särskild Tib-resurs (tjänsteman i beredskap) vid Statens geotekniska institut, SGI, för ras- och skredolyckor inom den krisorganisation som leds av MSB.

Patrik Klingberg– Det finns ett behov av att öva samverkan mellan SGI och lokala räddningstjänstorganisationer. Att vara bättre förberedd på konkreta olyckssituationer, säger Patrik Klingberg på MSB Sandö.

– Det är behov som inte minst är kopplade till de förstärkta resurser som finns vid SGI, både med personal genom Tib samt tekniskt med det webbverktyg som man utvecklat.

Pilotutbildningen hölls under tre dagar, första veckan i maj, på MSB:s utbyggda övningsområde Högberget utanför Kramfors. 25 deltagare var samlade, inklusive experter från MSB som ska medverka i utformningen av framtida kurser inom ras- och skredmetodik.

Befäl från områden i landet som har högre risk för ras och skred var inbjudna med representation från Storgöteborg, Jämtland och Ångermanland.
Högbergets unika ras- och skredområde invigdes förra hösten och det var första gången som den användes i en kurs för externa deltagare.

– Eftersom det var en pilotkurs så valde vi att bjuda in deltagare den här gången, men framöver tänker vi oss utbildningar som man får söka till, säger Patrik Klingberg.

MSB Sandös förhoppning är att räddningstjänster i områden med risk för ras och skred genom utbildningssatser ska få kunskap och möjligheter att insatsplanera riskområden och utifrån det täcka den egna organisationens utbildnings- och övningsbehov.

– De räddningsledare och andra befäl som fått särskild utbildning inom ras och skred ska kunna ta fram insatsplaner för den här formen av naturolyckor, säger Patrik Klingberg.

– Vi vill sprida kunskaper för att kunna analysera risker och bedöma säkerheten i ett område som är instabilt och även ha möjlighet att redovisa bakomliggande orsaker till ras, skred och slamströmmar.

Att öva samverkan med geotekniker – vilket skedde i en övning kring en ras- och skred-olycka i ett bostadsområde – lyftes fram som viktigt av flera deltagare.

– Det är otroligt viktigt att vi kan samverka maximalt med de resurser som finns vid SGI och ha rutiner som sitter så att det fungerar med överföring av information till deras Tib-enhet, säger Bobby Rose från Räddningstjänsten i Göteborg.

SGI:s tidigare beredskapsfunktion som expert i ras- och skredolyckor övergick i december 2015 till en ny, formaliserad organisation med tjänsteman i beredskap.

Med nio deltagare fanns större delen av myndighetens Tib-grupp på plats under kursdagarna vid Sandö/Högberget.

HannaSofie Pedersen– Vårt nya arbetssätt och de digitala verktyg som numera finns är fortfarande lite okända ute i räddningstjänsterna. Det gör det extra viktigt att träffas och stämma av rutiner och sprida information om hur vi kan nå ut med geodata vid en olycka, säger HannaSofie Pedersen, Tib-samordnare på SGI.
Inom ramen för den nationella plattformen för naturolyckor har särskilda webbapplikationer utvecklats för en smidigare kommunikation mellan räddningstjänst och SGI.

– Vi kan snabbt få koordinatorer från den räddningstjänst som når ut till olycksplatser och ge en snabb bild till dem om hur området ser ut med markförhållanden och var det är möjligt att gå in i ett område.

– Senare kan vi även komma med rekommendationer om avspärrningsområden och riskbedömningar kring fortsatta skred. Vi ser stora möjligheter att förenkla och förbättra en insats med stöd av digitala verktyg, säger HannaSofie Pedersen.

 

SÅ TYCKTE VI

Peter AnderssonPeter Andersson, Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
– Att öva samverkan med myndigheter är exakt vad vi behöver och det finns även ett stort värde att kunna jobba förebyggande och förstå orsaker bakom ras och skred. I Sollefteå har vi en väldigt speciell natur med nipor med risk för ras i älvbranterna.

Bobby RoseBobby Rose, Räddningstjänsten Storgöteborg.
– Även om det finns unika, lokala varianter kring ras- och skredproblematik så har vi mycket att vinna på att träffas och utbyta erfarenheter. Vi kan lära av andra och vi kan bidra med kunskaper från de specifika problem som finns i nedre delen av Göta älv.

AnnKristine ElfvendalAnnKristine Elfvendal, verksamhetschef MSB Sandö
– Jag är väldigt glad över att vi nu kommit så långt att Högberget blir en övningsresurs för ras- och skredproblematik. Och inte minst för övningar med betoning på informationsöverföring och samverkan räddningstjänst och geo-​tekniker.