Reportage

Utveckling kräver samarbete mellan teori och praktik

Operativ räddningstjänst är traditionellt ingen akademisk fråga. Men för branschens utveckling behöver förbindelsen mellan teoretiker och praktiker bli bättre, anser forskaren Lars Fredholm.

– Då kan forskningsresultat lättare omsättas i praktisk lösningar och praktiska problem omformas till forskningsuppgifter, säger han.

Teori och praktik i svensk räddningstjänst har inte alltid dragit åt samma håll. Lars Fredholm vill se en utveckling på den punkten.

– Det finns ett behov av att förena forskningens analytiska problematiserande med gedigen praktisk erfarenhet. Vi behöver utveckla arenor där forskare och praktiker kan mötas och arbeta med gemensamma problem.

Fredholm ser ett glapp mellan kompetenserna som innebär att praktiker har svårt att ta till sig forskningsresultat, samt att man helt enkelt saknar varandras kompetenser.

Från sina erfarenheter som lärare konstaterar Fredholm att det tillsammans med studenter i akademiska miljöer är lätt att hålla analytiska och ifrågasättande resonemang. Fenomen kan diskuteras i teorin.

– Nackdelen är att de har liten eller ingen erfarenhet från den praktik där det diskuterade fenomenet existerar. Det gör att diskussionen hamnar på en relativt ytlig nivå.

Från undervisning av praktiker är Fredholms erfarenhet den motsatta. Det går lätt att anknyta till och utnyttja deltagarnas praktiska kunskaper och ingående diskutera dem.

– Däremot är det betydligt svårare att föra analytiska och ifrågasättande resonemang, att ifrågasätta det tillsynes självklara. Diskussionerna präglas mer av hur saker och ting är utan att ifrågasätta det från olika utgångspunkter.

Fredholms resonemang har lett honom till att vilja lansera en brobyggnad mellan de ibland polariserade kompetenserna. En mötesplats för teoretiker och praktiker tror Fredholm är viktig för att utveckla räddningstjänsten.

– Praktikerna skulle ges förmåga att analytiskt och kritiskt ta sig an praktiska fenomen. Forskare skulle kunna nyttja praktikers erfarenheter för att åstadkomma relevanta och användbara forskningsresultat.

Ser du någon speciell scen där praktikerna och teoretikerna ska mötas?

– I Revinge och på avdelningen för brandteknik och riskhantering vid LTH har vi startat en seminarieserie med deltagare både från praktiken och forskarvärlden.