Nyhet

Nästa steg för Rakel G2

MSB och Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera och förbereda för nästa generations kommunikationslösning, Rakel G2.

– Nu tas nästa steg i arbetet med att utveckla och etablera Rakel G2, sade dåvarande inrikesminister Mikael Damberg.

Uppdraget ska slutredovisas senast 1 februari 2023.

MSB redovisade i februari till regeringen hur kommunikationssystemet kan utvecklas.

Det arbete som nu ska ske ska utgå från det förslaget, framhåller regeringen.
Vilket bland annat innebär ett statligt kontrollerat nätverk där Rakel G2 ska nyttja Trafikverkets och Svenska kraftnäts optofibernät och ett statligt radioaccessnät ska etableras. Systemet ska kompletteras med radioaccess i kommersiella nät för ökad kapacitet och täckning.

– Vi har i uppdrag att ta fram ett gediget beslutsunderlag för regeringen att ta ställning till så att vi snarast kan börja utbyggnaden av ett mycket efterlängtat kommunikationssystem, säger Ronny Harpe, verksamhetschef på Rakel och ledningssystem på MSB.

Det är statens största infrastruktursatsning för mobil datakommunikation genom tiderna som förbereds. Förenklat handlar det framförallt om möjligheter att förmedla bilder och videor via Rakel G2.

– Det är centralt för regeringen att polis, räddningstjänst, akutsjukvård och andra samhällsviktiga aktörer har moderna verktyg för att kunna utföra sina uppdrag på ett effektivt sätt, i kris eller i värsta fall i krig, säger Mikael Damberg.

Regeringen framhåller också att genomgående ska riskhantering, informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsperspektivet genomsyra planering och genomförande och nödvändig statlig rådighet (kontroll) beaktas och säkerställas.

Uppdraget innefattar bland annat att ta fram detaljerad systemarkitektur och transmissionsplanering, göra nödvändiga rättsliga analyser, ta fram underlag för upphandling, göra en samlad kostnadsberäkning, ge förslag på finansieringsalternativ samt att ta fram genomförandeplaner.

MSB och Trafikverket ska genomföra arbetet i samarbete med Svenska kraftnät. Senast 1 mars 2022 ska en delredovisning ske med förslag till roller och ansvarsfördelning mellan myndigheterna.

Slutredovisningen i februari 2023 ska innehålla detaljerade kostnadsberäkningar för utbyggnaden och kompletteras med förslag till två finansieringsmodeller.

I det första förslaget ska utbyggnaden finansieras med anslag, den löpande driften via användaravgifter i så stor utsträckning som möjligt.

I det andra förslaget ska den inledande likvidfinansieringen ske via lån medan avskrivningar, kapitalkostnader samt drift finansieras med användaravgifter så långt det är möjligt.

Båda modellerna ska på sikt kunna bygga på full finansiering genom användaravgifter.

I den redovisning MSB lämnade till regeringen i februari skissades på stegvis driftsättning av Rakel G2 från 2024 och fullt utbyggt 2028. Anslagsbehovet uppskattades till dryga sju miljarder kronor.