Reportage

Här väcks och växer tankar

Det är platsen där myndigheters och näringslivets beröringspunkter för ett säkrare samhälle kan sammanstråla. Security Arena aktiverar forskning som ska vara gångbar både kommersiellt och ur samhällsperspektiv.

På Hisingssidan av Göteborgs hamninlopp, mittemot Stenaterminalen, växer både byggnader och tankar.

Lindholmen Science Park ger visuellt bilden av innovation och framåtskridande. I en av byggnaderna finns Open Arena Lindholmen, en neutral mötesplats där forskare, företagare, offentliga tjänstemän, studenter med flera kan diskutera och utveckla idéer.

En av mötesplatserna är Security Arena.

– Vi försöker fånga upp vilka behov som finns och se till att rätt saker utvecklas. De projekt som initieras är i huvudsak behovsinriktade. Om en idé lanseras men behov inte finns, då går vi inte vidare, säger Leif Axelsson, programansvarig för Security Arena.

Ett exempel är automatisk alarmering vid fordonsolyckor genom ecall. För två år sedan föreslogs det som ett intressant projekt, inte minst som ett europeiskt standardiseringsarbete var på gång.

– Det var sex veckor innan sista dag för EU-ansökan. Intresse fanns, men ingen ville driva projektet. Men vi fick med alla parter att signera en ansökan.

Security Arena blev ansvarigt med Trafikverket som uppdragsgivare, Sverige fick tio miljoner av EU och jobbar sedan ett och ett halvt år med att testa och bygga infrastruktur enligt föreslagen standardisering tillsammans med nio andra länder.

Principen är att ecall kopplas till en krockkudde. När kudden utlöser skickas position och klockslag till larmcentralen.

– Volvo har haft tekniken i cirka 15 år. Men det har varit en dyr lösning som köparna avstått. Nu är det meningen att tekniken under 2014-15 ska vara installerad i alla nya bilar inom EU, säger Leif Axelsson.

Security Arena drog igång verksamheten 2006. Transport, information och kommunikationstjänster är tre huvudinriktningar.

– Anledningen till att verksamheten startades var egentligen neddragningen av den militära utvecklingen. Det behövdes fortsatt fokus på samhällets säkerhet, skillnaden är att det inte behöver vara så robust och är billigare än de militära satsningarna. Andra behov styr och utvecklingen har gått från långa militära projekt till att vara mer snabbfotad.

Den stora vitsen med Security Arena är att alla intressenter har en gemensam mötesplats där idéer kan diskuteras. Lokalerna som finns inom Lindholmen Science Park är i huvudsak öppna ytor som ska inbjuda till samtal, dessutom några arbetsplatser för de anställda som ska koordinera kontakter mellan intressenter.

Många företag och myndigheter har verksamhet i grannskapet, liksom Göteborgs universitet och Chalmers. Det är också till fördel för Security Arena som knutpunkt för innovation och utveckling.

Sedan starten har ett 70-tal projekt genomförts. En styrgrupp med representanter från alla intressenter tar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

–Inlämnade förslag kan vara initiativ från någon organisation, en strategi från näringslivet eller enskilda forskares idéer.

Hur många av de 70 projekten har lett till något som i dag används?

– Det har blivit fyra produkter, bland annat Live Response som är överföring av levande bilder från skadeplats till inre ledning och Ericssons säkerhetslösning för mobiltelefoner med krypterade simkort/minneskort som gör att samtal kan krypteras.

– Dessutom används många delar av olika forsknings- eller utvecklingsprojekt, det har bland annat påverkat standarder som anpassats för användandet.

Den forskning som bedrivs är oftast tillämpad, inriktad för praktisk användning. Ska industrin vara intresserad är det ett måste, konstaterar Leif Axelsson.

– Men det finns också ett nationellt krav att marknads- och affärsutveckling ska finnas med, att svensk forskning bättre bör överbrygga steget mellan forskning och kommersialisering. Samtidigt är det inte alltid så att vi vet vilka behoven är.

Det är också ett nationellt intresse att forskningen resulterar i produkter och tjänster, att det som utvecklas gör nytta.
De flesta projekten är ettåriga. Innebär mer praktisk forskning också krav på snabbare resultat?
– Slutanvändarna vill ha resultat i går, företagen har ett perspektiv på 1-5 år, universitet på tio år eller mer. Vår uppgift är att se till att särintressena kan mötas.

Just nu pågår sex projekt genom Security Arenas försorg. Finns det något som är speciellt viktigt?

– VMA-tjänsten, som ska standardiseras, är viktig. Det ska bli en certifierad app för mobiltelefoner som kan ta emot larm överallt. Sony har prototypen. En koppling till sociala medier ska också utvecklas.

Security Arena har ett treårigt avtal som går ut vid årsskiftet och i höst ska det förhandlas med intressenterna om ett nytt fram till 2015.

– Man kan aldrig vara säker på en fortsättning. Men jag tycker vi har ett vinnande koncept och vi har en bra dialog med våra samarbetspartners, säger Leif Axelsson.

 

Samarbetet gör skillnad

 

MSB och andra myndigheter kan bli bättre på att nyttja möjligheterna i Security Arena.

Det anser Mikael Korhonen, forskningssamordnare på MSB.

– Det är den första samhällssäkerhetsarenan för forskning och utveckling och en nationell strategisk resurs för alla i krisberedskapssystemet som vi ska ta väl vara på. Hittills har många varit lite okunniga om hur de kan nyttja dess möjligheter och det nätverk som byggts upp, säger Korhonen, myndigheternas representant i projektledningsgruppen.

Ett regeringsuppdrag om nationell strategi för svensk säkerhetsforskning var inledningen till det som mynnade ut i Security Arena.

Mikael Korhonen konstaterar att det sedan dess generellt varit en rejäl kunskapsutveckling hos alla parter om vad civil krisberedskap och samhällssäkerhet handlar om.

– Den strategi som lades kan förklara flera arbetsområden inom MSB i dag, bland annat standardiseringsområden inom ISO och avtalet mellan Sverige och USAs inrikesdepartement.

En av de strategiska frågorna när arenan skulle utvecklas var samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor (så kallat triple helix). Det är en styrka att träffas i en neutral arena, anser Mikael Korhonen.

– Genom åren har 500-600 experter och sakkunniga inom olika områden varit involverade på något sätt. Och nätverkandet gör skillnad. Nu förstår man varandra mycket bättre och det finns en öppen inbjudan till arenan för medverkan. Det är ett deltagande och inflytande från slutanvändare och brukare som i princip inte existerade tidigare.

MSB står för den största delen av finansieringen av verksamheten, inriktningen är tillämpad forskning, utveckling och innovation inom samhällsskydd och beredskap.

– Det huvudsakliga syftet är att finna nya förmågor och behovsstyrda koncept som kan ge effekter och efterfrågad nytta i krishanteringssystemet.

Avtalet för Security Arena gäller året ut och nu pågår beredning av en ny avtalsperiod fram till 2015.

Kommer verksamheten att ändras i framtiden?

– Grundidén med forskning och utveckling i samverkan mellan myndigheter, näringsliv och akademi kommer nog att ligga fast, den är unik, väletablerad och fungerar bra. Däremot kommer säkerligen inriktningar och tematiska områden för projekten att justeras vid behov.

– Personligen tycker jag det vore intressant att knyta än fler parter till arenan och kanske klustra projekt med nya kompletterande områden, det kan exempelvis vara inom miljö eller GIS.

MSB har inom området ledning och samverkan målsättningen att skapa ett övergripande nationellt ramverk för koordinerade beslut i vardag och kris.

– Det är utmanande, men också nödvändigt och ett uttryckligt behov från aktörer i krisberedskapssystemet. Det är ett område där jag tror Security Arena Lindholmen kan vara en bidragande part närmaste åren, säger Mikael Korhonen.

Fakta/Security Arena

  • Nationell mötesplats för gränsöverskridande samverkan där akademier, myndigheter och näringsliv deltar.
  • Drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg på uppdrag av MSB. Största partners är Chalmers, Göteborgs universitet, Ericsson, Volvo och Saab. Lindholmen Science Park är inte vinstdrivande.
  • Security Arenas har projekt med en sammanlag budget på 15 miljoner kronor per år (varav MSB står för nio miljoner) för att koordinera forskning och utveckling inom samhällsskydd och beredskap.
  • Fokus ligger på utveckling av verktyg och metoder för framtida system för ett säkrare samhälle.
  • Projekten finns inom tre områden: Transport, information och kommunikation.