Nyhet

45 personer kan förstärka vid svåra räddningsinsatser

45 erfarna personer är utbildade och tillgängliga som förstärkningsresurs för räddningstjänster när inte egna organisationen räcker till.

– Det är en fantastisk resurs, säger Erik Flink, MSB:s operativa avdelning.

En av de förstärkningsresurser som det hos MSB kan begäras tillgång till vid insatser är stöd till samverkan och ledning. Våren 2020 utvecklades en delresurs, stöd till räddningstjänst.

MSB rekryterade personal, 102 anmälde intresse och 47 blev utbildade. Resursen rullade igång samma år och nu finns 45 personer tillgängliga när någon behöver stöd.

– Intresset att medverka var stort, och de vi rekryterade har gedigen räddningstjänstbakgrund, säger Erik Flink.

Resursen för räddningstjänst är indelad i tre profiler: stöd till organisering, stöd till kvalificerad insatsledning och stöd till kvalificerad övergripande ledning.

All personal har dock fått samma grundutbildning, med syfte att ha kunna matcha olika behov och vara en skalbar och flexibel resurs.

Förstärkningsresurser för samverkan och ledning (FSOL) är en stor och bred resurs. Förutom det övergripande för samverkan och ledning finns delresurser för räddningstjänst, samband och gis (geografiska informationssystem).

När en organisation behöver hjälp kan den välja att begära stöd med olika delar inom samverkan och ledning.

– Vid stora räddningsinsatser är det sannolikt att räddningstjänstresursen aktiveras tillsammans med annan nationell förstärkningsresurs.

Under skogsbränderna i Mönsterås förra sommaren begärde räddningstjänsten luftburet stöd från MSB, och fick åtta helikoptrar plus två flygplan.

 

Men Mönsterås behövde även hjälp med att organisera och koordinera luft- och markresurser, samt med samband. Tre respektive två personer kallades då ut från förstärkningsresursen.

– Flygande stöd är den resurs vi aktiverar oftast. När det blir många flygande resurser eller är en komplex insats, kan det behövas hjälp med att koordinera och leda resursen. Det var vad som hände i Mönsterås och vi har personer i räddningstjänstresursen som har bra koll på flygande resurser, även om det inte är en profil i resursbasen.

Begäran av personellt stöd kan också kombineras med behov av annan materiel, exempelvis Rakelterminaler och tillfällig nätförstärkning. Är sambandet svårhanterat kan även en sambandsledare engageras.

– När det blir omfattande kan man med fördel begära ut materiel och en sambandsledare från MSB som kan sätta igång apparaten och organiseringen kring just den materielen.

Erik Flink ser flera orsaker till att det var stort intresse att bli en del av förstärkningsresursen för räddningstjänst.

– Dels handlar det om viljan att hjälpa, att stötta vid olika insatser. Men det handlar nog också om möjlighet till personlig utveckling.

Räcker det med 45 utbildade för räddningstjänstresursen?

– I nuläget tycker vi att det räcker. Vi behöver ha en balans mellan att personalen får erfarenhet i rollen inom förstärkningsresursen och samtidigt kunna möta behov motsvarande 2018. Nu är det fyra som varit ute på uppdrag.

Om skogsbränder liknande 2018 inträffar igen, skulle alla vara aktiverade då?

– Då skulle många av dem vara engagerade på sin egen arbetsplats, sannolikheten att övriga aktiveras är nog stor. En styrka med den här resursen är att personalen har geografisk spridning över landet.

En annan fördel med förstärkningsresursen är att stödet är flexibelt, det kan anpassas efter vad en organisation behöver hjälp med.

Kravet på anslutning till större enhetliga ledningssystem (ELS) är genomfört, vilket innebär att räddningstjänster i dag tillhör större ledningssystem än som var fallet 2018.

Minskar det behovet att begära stöd?

– Det är nog både och. Muskler finns på ett annat sätt i ledningssystemen. Men med det finns också större kunskap om vad man behöver stöd med och vilken hjälp som finns att få. Förmågan att begära och ta emot resurser har ökat.

Fakta/FSOL

  • Förstärkningsresursen för stöd till samverkan och ledning (FSOL) med delresurser stödjer ledningsfunktioner vid olyckor, kriser och andra samhällsstörningar.
  • Resursen bistår med olika förmågor och funktioner. Några exempel är: stabschef, funktioner i stab/krisorganisationer, metod- och processtöd, kriskommunikation.
  • Vid osäkerhet om vilket stöd som behövs och är möjligt att få kan MSB hjälpa till att reda ut problembild och behov.
  • FSOL kan kompletteras med tre delresurser, räddningstjänst, samband, och gis/geocell.
  • FSOL-räddningstjänst är ett stöd vid omfattande eller komplicerade räddningsinsatser. Här finns personer med gedigen operativ erfarenhet från kommunal räddningstjänst.
  • FSOL-samband kan efterfråga när det ställs stora krav på väl fungerande sambandslösningar. Stöd kan ske med extra Rakelterminaler och personal för att till exempel upprätta sambandsplaner.
  • FSOL-gis/geocell stödjer pågående insatser med geografiska analyser och visualiseringar av gis-experter. MSB kan också aktivera Lantmäteriets förstärkningsresurs geocell, som producerar och skriver ut kartor på plats med egen så kallad plotter.