Nyhet

Perstorp bryter mot lagen - inget handlingsprogram sedan 2014

Perstorp har brutit mot lagen under de senaste två mandatperioderna. Kommunen har inte tagit fram något handlingsprogram för räddningstjänst sedan valet 2014.

Efter ändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) som trädde i kraft vid årsskiftet finns det inte längre krav på hur ofta handlingsprogrammen för räddningstjänst ska förnyas. Men tidigare var kravet att det skulle ske under varje mandatperiod.

Perstorps senaste handlingsprogram är daterat före valet 2014. Efter tillsynsbesök ville länsstyrelsen i Skåne se en tidsplan för framtagande av handlingsprogram. Men något handlingsprogram kom inte, inte efter valet 2018 heller.

– Jag är medveten om det, men kan bara prata för den här mandatperioden. Vi står inför en omorganisation där räddningschefen aviserat att han ska gå i pension. Vi har landat i att den nye chefen ska vara med i det här arbetet, säger kommunalrådet Torgny Lindau.

Han konstaterar att inför valet 2018 förespråkade den då sittande politiska majoriteten att Perstorp skulle ansluta till räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst.

– Det blev aldrig så, av olika anledningar. Efter det har vi försökt hitta en lösning genom samverkan med andra kommuner.

Räddningschefen Leif Hylander anser att bristen är mer på papperet, inte praktiken.:

– Vi har haft färdiga handlingsprogram framtagna som inte blivit beslutade, vi  har avtal om förstärkningsresurser och systemledning.

Aktuellt är nu att Perstorp köper chefstjänsten. Räddningschefen i Hässleholm tar även ansvar för Perstorp.

– Det är inte beslutat, men det vi arbetar efter. Och då vill vi att den nye chefen är med när vi ska blicka framåt och ta fram handlingsprogram, säger Torgny Lindau.

Förändringar i LSO innebär bland annat nya rutiner för handlingsprogram, och krav på att nya ska vara framtagna till årsskiftet. MSB har tagit över tillsynen från länsstyrelserna.

– Vi kommer att hinna innan 2022. Men först ska vi ha avtalet med Hässleholm klart.

Länsstyrelsen i Skåne gjorde två tillsynsbesök 2015-16, och skickade protokoll i februari 2016 där åtgärder efterlystes.

– Vad jag har förstått så siktar man på att lämna handlingsprogram inom ramen för det nya regelverket. Men under perioden 2016-2020 har bristen kvarstått, säger beredskapsdirektör Marcus Björklund och tillägger:

– Vi har haft löpande kontakt med Perstorp genom åren och det har varit en hel del osäkerheter kring huruvida kommunen skulle gå in i räddningstjänstförbund eller inte som har komplicerat beslutsprocesser. Förmågemässigt finns det bra förutsättningar i kommunen och specialresurser kopplat till de speciella industrier som finns. 

MSB har som ny tillsynsmyndighet sedan årsskiftet i skrivelse till Perstorps kommun meddelat att man vill ha redovisat hur kommunen jobbar med handlingsprogram för att uppfylla lagkraven, samt hur kommunen avser att hantera sin lokala riskbild i förhållande till kraven om tillfredsställande och likvärdigt skydd.

MSB skriver att kommunen i jämförelse med andra kommuner är överrepresenterade i olycksstatistiken i stort. Och för byggnadsbränder finns det indikationer på att kommunen inte uppfyller portalparagrafen i lagen om skydd mot olyckor om att ”bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”.

MSB vill ha redovisning från Perstorps kommun senast 11 juni.