Nyhet

Lagändringar ska göra räddningstjänsterna mer effektiva

Riksdagen har beslutat om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta för att de kommunala räddningstjänsterna mer effektivt och samstämt ska kunna hantera framtida utmaningar, till exempel skogsbränder.

Lagändringarna innebär:

En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten, tydligare kommunala handlingsprogram genom att MSB närmare ska reglera dess struktur och innehåll.

En tydligare kommunal ledningsorganisation med krav på kommunerna att ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.

Förstärkt tillsyn och stöd genom en koncentration till MSB med möjlighet att förelägga kommunerna att avhjälpa brister.

Möjligheter för MSB att under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga resurser ur ett nationellt perspektiv.

- Förändringarna som riksdagen nu har beslutat om ger oss möjligheter och förutsättningar att tillsammans med kommunerna få till en mer enhetlig räddningstjänst, med samma höga kvalitet i hela landet och som bättre klarar omfattande, komplexa och samtidiga olyckor, säger Patrik Perbeck, chef för enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.

Riksdagen har också riktat en uppmaning till regeringen om att se över möjligheten att införa undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän. Det eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa.

Bakgrund

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur samhällets krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats var att det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli effektivare, framförallt inom ledning. En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag till samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge kompletterande förslag. Regeringen överlämnade i juni 2020 en proposition till justerad lag om skydd mot olyckor till riksdagen, som den 21 oktober beslutade om ändringarna.