Nyhet

Utsläpp av farligt ämne - område spärrades av efter gasning

Vid ett larm om utsläpp av farligt ämne stötte räddningstjänsten på ett fenomen som de tidigare inte känt till: gasning av containrar med farliga ämnen, i detta fall fosfin.

Vid lossning av container på ett fraktföretag upptäckte personalen att det satt en plastpåse fasttejpad på containern. På påsen var det skrivit "POISON PH3".

Eftersom personalen inte visste vad det betydde ringde de sin gruppchef och när denne sökte information på internet om ämnet fann han att det borde vara fosfin.

Utifrån informationen och att personalen sade att de hade andningsbesvär och irritation i ögonen, larmades 112.

När artikelförfattaren googlade gav Wikipedia snabbt svaret att fosfin är en mycket giftig och brandfarlig, gasformig fosforförening. Man kan förstå att gruppchefen blev orolig och larmade 112.

Vid framkomst mötte räddningstjänsten personalen som hittat plastpåsen och som sade att de varit i kontakt med den.

Räddningstjänsten tolkade att personalen var orolig, men att de verkade ganska fysiskt opåverkade av ämnet.

Vid kontroll av data om ämnet fick även räddningstjänsten information om att ämnet var giftigt och man valde som första åtgärd att spärra av området vid containern samt lokalen som den var kopplad till.

Det beslutades om skyddsnivå 1 med branddräkt och andningsskydd.
Påsen och ämnet togs om hand och stoppades först i dubbla plastpåsar, därefter i en mindre plasthink med lock.

Hinken togs om hand av fraktföretaget som skickade den på analys samt därefter till destruktion. Efter detta avslutades räddningstjänstens insats.

I räddningstjänstens insatsdokumentation beskrivs att gasning av containrar görs regelbundet för att förhindra att skadedjur följer med transporter och sprids i olika delar av världen.

Gasen ges möjlighet att verka under en viss tid, ska sedan vädras ut och diffundera iväg efter ett par timmar. Därefter ska containern kunna öppnas utan fara för någons hälsa.

Tyvärr finns det ibland gas kvar, vilket har lett till exponering av personal som hanterar containrar eller dess innehåll.

Just fosfin är en färglös, lättantändlig gas som bildas när metallisk fosfid kommer i kontakt med vatten eller syra. När reaktionen har skett återstår en metalloxid.

Fosfin i sig luktar inget men fosfin som används för gasning brukar ha en tillsats så att det luktar vitlök eller rutten fisk.

Gasen är giftig för alla typer av djurliv, även för människor. Förgiftning sker genom inandning eller förtäring, inte genom upptag via huden.

Räddningstjänsten är nöjd med sin insats vid utsläppet där man snabbt frös läget, letade information och sedan beslutade om säker hantering.

Man konstaterar också ett behov av lite mindre behållare för omhändertaget farligt ämne. Nu fanns det bara 200-liters behållare, därför lånades en mindre plasthink från fraktföretaget.

Informationssökningen verkade fungerat bra, operativ chef i beredskap letade information för att stötta ledningen på skadeplats. Kontakt togs också med tjänsteman i beredskap på MSB samt tjänsteman i beredskap på Region Örebro län för stöd i informationsinhämtning och samråd.

Fraktföretaget hade inte tidigare sett påsar med texten "poison", och gjorde rätt som larmade räddningstjänsten.

hinkTroligen skedde en intern miss i kommunikationen på fraktföretaget då hinken som skulle tas om hand kunde ses stå omärkt på gårdsplanen dagen efter händelsen. Detta åtgärdas omgående vid påpekande.

Företaget har också skapat nya rutiner för hantering av liknande händelser.

Erfarenheter

I insatsdokumentationen ges tre rekommendationer till egna räddningstjänsten:

  1. Genomför information/genomgång om händelsen för att öka kännedom och höja kunskapsnivån när det gäller händelser med gasningskemikalier.
  2. Utveckla rutiner i samband med avslutande av räddningsinsats, ska vara klarlagt vad det innebär för ägare/innehavare vad gäller bevakning, skydd, sanering och återställning enligt LSO 3:9 (lagen om skydd mot olyckor).
  3. Anskaffa behållare/påsar av mindre storlek för farligt avfall. I dagsläget finns endast 200-liters fat för uppsamling. Behållarna bör kunna slutas tätt.