Nyhet

Töm gasflaskor säkert efter brand

Under sommaren ökar antalet grill- och husvagnsbränder. Gasolflaskor är då en risk även när branden släckts.

– Gasolflaskor som utsatts för brand kan vara otäta och behöver göras trycklösa innan de kan anses säkra att exempelvis transportera, säger Erik Egardt, brandingenjör på MSBs räddningstjänstenhet.

Privatperson som haft brand där gasolflaska funnits i brandområdet ska kontakta räddningstjänsten för hjälp. Flaskan behöver sedan göras trycklös på ett säkert sätt.

Ett bra sätt att tömma en flaska är att ansluta den till en brännare och bränna upp gasen genom så kallad avfackling.

– Fackling görs lämpligen av tre personer med branddräkt och med tillgång till ett dimstrålrör och minst 500 liter vatten. En ansvarar för flaskan och stänger gastillförsel vid problem, en är brandvakt och beredd med strålrör och en har ansvar för att facklan brinner. Vätskefasfackling bränner cirka ett kilo gas i minuten, så en PC10 tar ungefär tio minuter att tömma, säger Erik Egardt.

Om man inte kan fackla av gasen får man tömma gasen med upprätt flaska i gasfas med lågt flöde på en högt belägen, öppen, avspärrad plats utomhus.

–Tändkällor inom 15 meter måste ha eliminerats och det får inte finnas brunnar eller annat där gas kan ansamlas. Det kan ta flera timmar innan en tiokilos flaska är säker. Först när hela flaskan nått temperatur över noll grader och samtidigt är trycklös är den säker att överlämna till ägaren. Efter att ha stått utomhus med öppen flaskventil ytterligare ett dygn kan flaskan betraktas som säker att transportera till återvinningscentral.

ADR-bestämmelserna för transport av farligt gods gäller inte när privatpersoner transporterar gasolflaskor för eget bruk, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehåll kommer ut under normala transportförhållanden.

– En trycklös gasolflaska innebär också transport av farligt gods, eftersom den inte rengjorts. Men om man följer nämnda procedurer för tömning anses åtgärder vidtagna för att förhindra att innehåll kommer ut, och det gör transport möjlig, säger Erik Egardt.

Det kan finnas flera orsaker till att en gasolflaska skadas i samband med brand. En säkerhetsventil kan ha löst ut om trycket i flaskan blivit för högt; smältsäkring kan ha löst ut och förblir då öppen; gummipackning kan vara skadad vilket gör flaskan otät; kompositflaskor kan även bli otäta i flaskmaterialet om de skadats av värme.