Nyhet

Ökat intresse  bli brandman hos vissa efter skogsbränderna

Sommarens skogsbränder har haft positiv effekt på rekrytering av deltidsbrandmän hos en del räddningstjänster. Fler ser dock ingen effekt alls och rekryteringsproblematiken kvarstår.

Rapporter i medier sa att plötsligt vill fler bli brandmän.

Tjugofyra7 skickade ut en enkät till landets räddningstjänster för att se om effekten var riksomfattande. En tredjedel av räddningstjänsterna svarade (54 av 161), någon nationell bild har vi därför inte.

Men de svar vi fick är ändå intressanta. Av de som svarade ser ungefär en tredjedel en ökning, två tredjedelar ingen förändring.

Om det ökade intresset beror på skogsbränderna upplever vissa som osäkert, likaså om det ger effekt på rekrytering. Strängnäs, Norrhälsinge, Västervik, Gotland, Östra Skaraborg, Östra Kronoberg, Nerikes, Väst och Ljusdal är några av de räddningstjänster som mött större intresse.

Några kommentarer:

POSITIV EFFEKT

Mårten Eskilsson, räddningschef i Strängnäs:

– Vid höstens Rib-rekrytering hade vi runt 25 sökande jämfört med tidigare åtta, en ökning med 200 procent. Ett av skälen är säkert det stora mediala intresset för sommarens skogsbränder, men vi har också försökt ändra inriktningen på rekryteringen för att lyfta fram behov och möjligheter istället för krav, lite av Norrtäljemodellen. Vi hade hög kvalitet på de sökande och har fyllt behovet för en av våra tre Rib-kårer. Vi hoppas att den positiva trenden kan bestå och även ge effekt i de båda mindre orter där vi fortfarande har behov av fler Rib.

Anders Zetterlund, förvaltningschef, Norrhälsinge:

– Under och efter branden fick vi in cirka 15 intresserade, en ökning eftersom vi det inte brukar komma in några under sommaren. Tyvärr ser vi ingen ökad rekrytering. Många av de som visar ett direkt intresse faller tyvärr bort när de förstår vad som förväntas rent praktiskt när man är Rib-personal, jour var fjärde vecka etcetera. Vi hade en testdag i november, då kom sex intresserade på test, fem gick vidare. Normala har vi cirka tolv personer på en testdag.

Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef, Västervik:

– Från att endast ha någon sökande så har vi fått en handfull på en ort där vi tidigare haft stora rekryteringsproblem, det kommer ge effekt på rekryteringen.

Maja Allard, koordinator, Gotland:

– Vi ser en ökning på antalet ansökningar motsvarande cirka 14 procent mot tidigare år. Eftersom det totala antalet ansökningar 2018 ligger runt 35-40 stycken kommer det påverka rekryteringen marginellt.

Lena Persson, HR-handläggare, Östra Skaraborg:

– Om vi jämför med förra året så ser vi en ökning, drygt 20 fler över året och det underlättar. Samtidigt är det fortfarande mycket svårt att rekrytera på vissa mindre orter.

Per Pettersson, räddningschef, Östra Kronoberg:

– Vi hade en uttagning tidigare i höstas och enligt vår bedömning var cirka en tredjedel av de sökande påverkade i sitt beslut av sommarens bränder. Förhoppningsvis påverkar det rekryteringen, men det vore inte fel med lite draghjälp. Ett flertal politiker hade lätt att uttala stöd (utlova?!) för den deltidsorganiserade räddningstjänsten i somras. Dessvärre tycker jag att man för ensidigt uppehöll sig vid fler utbildade. Även om den begränsade tillgången på utbildningsplatser är besvärande så upplever inte vi att det är det stora problemet. Att få tag på någon att skicka på utbildning är det svåra.

David Persman, stationschef, Nerikes brandkår:

– Vi har sett ett ökat intresse och anställt cirka 50 procent än fler. Vi har i år också jobbat mer med marknadsföring jämfört med tidigare.

Mattias Norling, enhetschef, Räddningstjänsten Väst:

– Vi kan se en kraftig ökning. I våras hade vi sex sökande, i höst 18. Om det beror på sommarens bränder eller att vi marknadsfört oss på ett bra sätt kan man ju bara spekulera kring, kanske en kombination av båda. Jag tror att den publicitet som var kring bränderna i somras ger åtminstone en tillfällig effekt. Vi behöver synas mer i media även när det inte brinner, typ som man kan se försvarsmakten eller polisen när de behöver rekrytera.

Peter Nystedt, räddningschef, Ljusdal:

– Vi har märkt av en klar intresseökning för yrket, har nyligen grundutbildat tio nya deltidare. Vi har även haft många samtal från personer som vill veta mer om yrket.

Ljusdal hade den största skogsbranden i somras, att intresset för yrket ökat där är kanske inte så förvånande. Mora, som hanterade en annan av de stora bränderna, märker dock ingen sådan effekt. De som inte ser någon effekt alls är fler än de som möter ökat intresse. Här är några av dem.

INGEN EFFEKT

Håkan Andersson, distriktschef, Sydöstra Skåne:

– Vi har inte någon ökning av antalet sökande med anledning av sommarens uppmärksammade bränder. Ser det som en mestadels lokal effekt inom de områden där man har upplevt de här händelserna på nära håll.

Trond Olofsson, insatschef, Kiruna:

– Vi ser ingen ökning av intresset att vara deltidare efter sommaren, har fortfarande stora problem med rekryteringen på våra två deltidsstationer. Det beror på att grundunderlaget för rekrytering i dessa två byar är väldigt lågt. Vi har i stort sett rekryterat eller varit i kontakt med de som finns tillgängliga. Nu har vi fått gå ner i bemanning samt tagit bort rökdykarförmågan i området. Vi inför nu ett larmområde som innefattar båda byarna och där de som är i beredskap kan röra sig fritt till viss del med Fip-fordon.

Johan Fors, enhetschef, Storgöteborg:

– Vi har inte märkt av någon större ökning . Och de som anmält intresse har ofta inte rätt förutsättningar för att kunna börja hos oss, man bor fel eller förväxlar heltid och Rib.

Gunnar Svendsen, operativ chef, Sala:

– Vi har inte märkt något större intresse för att bli Rib-are. Vi har jättesvårt med rekrytering. Det finns för få arbetstillfällen på orterna och därför har vi svårt med bemanningen under vardagar på flera håll. Däremot har vi många som är intresserade att bli en extra resurs vid skogsbränder. Jag håller på att bygga upp en organisation där de blir anställda av oss och går på Rib-avtal när de blir inkallade. De ska också få övning/utbildning inför sommarperioden.

Curt Byström, räddningschef, Nordmaling:

– Från början märktes ett visst ökat intresse. Tyvärr är nog sommaren glömd nu, min bedömning är att det är mycket marginell effekt.

Anders Olofsson, räddningschef, Bromölla:

– Vi har inte märkt något ökat intresse. Däremot upplevs intresset och stoltheten hos redan anställda som större, och det är nog via dem vi oftast rekryterar.

Fredrik Hallberg, ställföreträdande räddningschef, Enköping-Håbo ser  både positiva effekter och kvarstående problem:

– Vi ser en ökning av sökande till tätorterna Enköping och Bålsta. Men vi har fortfarande svårt att rekrytera Rib till våra ytterstationer, vilket gör att rekryteringen är och förblir en stor utmaning att hantera.