Erfarenhet

Hotbild - sänk farten

Utslängda fotanglar är en stor fara för utryckningsfordon. Risken är att enheten inte kommer fram till de skadedrabbade, det kan också medföra en ny olycka som kräver räddningsresurser.

Kommunikation i Rakel mellan blåljusenheter skapar en förutsättning att snabbt sprida information om en risk.

Sänkt fart möjliggör för en utryckningsförare att vid punktering hålla fordonet kvar på vägen.

Oroligheter i områden, hot och fyrverkerier mot räddningspersonal, är något som allt oftare diskuteras inom svensk räddningstjänst. Länge har det tydligast berört storstadsområdena, men har på senare tid spridit sig utanför dessa.

Under nyår utsattes exempelvis räddningstjänstens styrkor i Landskrona för fyrverkeribeskjutning i samband med insats.

Patrik Asp, Brandkåren Attunda, har under december 2017 genomfört en riskutredning med fokus specifikt på fotanglar.

Efter att ha frågat samtliga befäl inom sin organisation, framkom att man de senaste åren råkat ut för fotanglar vid tre tillfällen. Två med koppling till automatiskt brandlarm som följd av inbrott och en vid larm om brand i byggnad.

Inte vid något av tillfällena har det vid utlarmning framkommit information om fotanglar eller andra särskilda risker.

Fotanglarna har vid dessa tillfällen spridits ut på vägen. Vid samtliga tillfällen har det lett till punktering och vid ett tillfälle avbruten utryckning.

Ingen person har skadats, vilket kan tillskrivas utryckningsförarna och de hastigheter de framfört fordonen med. Vid ett av tillfällena var fotanglarna utspridda på E4 flera kilometer från aktuell larmadress.

Utredaren konstaterar att det är svårt för arbetsgivaren att helt förhindra denna typ av risker eftersom räddningstjänsten själv, eller andra blåljusorganisationer, ofta är de som är först på plats och upptäcker fotanglarna.

Bra kommunikation i gemensam Raps-talgrupp i Rakel är en viktig faktor. Det gör det möjligt för blåljusenheter att varna varandra tidigt, liksom för en bakre ledningscentral att kunna förmedla denna information vidare.

Hastigheten på ett räddningsfordon vid punktering har stor betydelse för möjligheterna att hålla fordonet kvar på vägen och därmed förhindra en större olycka.

exempel på körtiderI utredningen redovisas körtidsexempel vid olika hastigheter. Det är fördelaktigt att hålla ner hastigheten när det bedöms finnas risker vid körning på stora, snabba vägar. Både utifrån den skadedrabbades möjlighet att snabbt få hjälp och för räddningstjänstens egen säkerhet.

En olycka med ett räddningstjänstfordon skapar dubbla problem. Dels finns risk att enheten inte kommer till den skadedrabbade, samtidigt sker en ny olycka som kanske också kräver räddningsresurser.

Det är viktigt att de bakre ledningscentralerna tidigt förmedlar om det finns information om samtidigt utlösta inbrottslarm eller samtidigt pågående polisinsats. Det är även viktigt att blåljusenheter finns lätt tillgängliga på en gemensam Raps-talgrupp.

Vid dessa tillfällen bedöms en reducerad hastighet vara att föredra. Hastigheten är helt avgörande för om en utryckningsförare vid en framhjulspunktering klarar att hålla fordonet kvar på vägbanan. Och det i sin tur är avgörande för om personskador ska kunna undvikas eller inte.

Tre åtgärder

  1. Bakre ledningscentraler bör ha möjlighet att informera utryckande enheter om samtidigt utlösta inbrottslarm eller samtidigt pågående polisinsatser.
  2. Snabb kommunikation om risker på gemensam Raps-talgrupp i Rakel
  3. Sänkt fart skapar möjlighet att hålla fordonet kvar på vägen vid punktering.

FAKTA/Fotanglar

Fotanglar är ett hinder som idag främst används för att hindra eller stoppa fordon.

Konstruktionen gör att oavsett hur de landar på marken har de alltid en ”spik” uppåt.

Fotanglar har egentligen funnits sedan antiken, då i syfte att stoppa kavalleri och människor i samband med krig. Ibland benämns dessa spanska ryttare, vilket inte är helt korrekt, då dessa är betydligt större och har en annan konstruktion. Dessa används idag främst som stridsvagnshinder eller vägspärr.