Nyhet

Farliga ämnen i huden vid rökdykning

Studier visar att farliga ämnen kan tas upp via huden i samband med rökdykning och även ge utslag i urinen.

Studierna har utförts av Foi CBRNE-Skydd och säkerhet i Umeå och mätningar har genomförts vid vanligt förekommande brandövningar inom SMO-utbildningen.

Den vetenskapliga tidskriften Annals of Work Exposures and Health har publicerat en forskningsartikel om resultaten från de studier om partikelexponering vid övningar som genomförts på MSBs skolor.

I ena studien mättes hur mycket av 22 polycykliska aromatiska kolväten (PAHer) som under 20 minuters rökdykningsövning tränger in under skyddskläderna och lägger sig på huden. Flera av dessa PAHer kan tas upp via huden, speciellt när den är varm och svettig. Skyddsfaktorer för skyddskläderna kunde också beräknas för dessa PAHer. Det tydliga svaret är att kläderna ger visst skydd, men att ämnen ändå går igenom.

Den andra studien som beskrivs i forskningsartikeln fokuserade på hur mycket av åtta PAHer som tas upp av huden och kan mätas i metaboliter i urin, 6 timmar och 20 timmar efter en varm övning.

Mätningarna genomfördes på en klass frivilliga SMO-studenter vid Sandö och resultatet visar att nivåerna ökade åtta gånger vid en övning.

Resultaten av studierna tyder på att flera av de rekommendationer och vidtagna åtgärder för att minska PAH-exponering som gjorts inom projektet Friska brandmän under senare år fungerar.

Forskningsartikeln i sin helhet 

Friska brandmän