Reportage

Möts för att lösa problem och testa idéer i Win Guard

Ambitionen är att länka samman forskare, näringsliv, entreprenörer och användare. Det sker i Win Guard, en så kallad innovationsmekanism, som drivs av Ideon Science Park i Lund.

– Allt tar avstamp i slutanvändarnas behov. Man möts för att lösa problem och testa idéer för lösningar i form av nya produkter och tjänster, säger Per Sundström, enhetschef för kunskapsutveckling på MSB.

Win Guard är ett pilotprojekt och finansieras av MSB 2016-2018. Inledningsvis har inriktningen varit mot räddningstjänst.

– Räddningstjänsten valdes för att det är en någorlunda greppbar verksamhet. Vi tror att man där kan vara mer konkret i vad man vill få ut för typ av nya tjänster och produkter.

I nätverket, som träffas fyra gånger per år, finns bland annat innovationsföretag och ett antal räddningstjänster. Ett syfte är att kunna se ett samlat behov och samtidigt en lönsamhet för företag att ta fram nya produkter.

Innovationsmekanismen är också ett sätt att öka genomslaget för forskningsresultat, forskare medverkar på träffarna för att visa på möjliga lösningar.

– Enskilt är varje räddningstjänst för liten för att göra beställning och för att företagen ska kunna se en lönsamhet. Ett forum för att samla sig är vad man försöker åstadkomma med Win Guard. Vad vi vet finns det ingen liknande verksamhet.

Företagen tycker ändå att räddningstjänst är lite för snävt och därför har man nu börjat titta på utmaningar i hela det kommunala säkerhetsarbetet.
MSB ser också Win Guard som ytterligare ett sätt att nå ut med forskningsresultat.

– När forskningsprojekt ger nya kunskaper inom räddningstjänstområdet finns förutom Win Guard och vanlig kommunikation även våra utbildningar. Där når vi både framtidens och dagens personal.

Vad som händer med pilotprojektet efter 2018 är inte klart.

– Win Guard har börjat bra men vi kan inte vara säkra på exakt var och hur det landar. Innovationsmekanismen är en innovation i sig själv.

MSB hade tidigare ett samarbete med Lindholmen Security Arena i Göteborg där universitet, myndigheter och näringsliv möttes med liknande ambition. Det samarbetet är avslutat.

– Efter ett långt samarbete kände vi att vi behövde en omstart. Det var bra verksamhet, men de effekter vi var ute efter kanske inte blev så tydliga. När vi utvärderade samarbetet framkom det att den marknad där det finns pengar och risk-​villighet att köpa något inom samhällsskydd och beredskap är väldigt fragmenterad och svårfångad. Och då kände vi att vi behövde ta ett annat grepp .