Nyhet

Räddningstjänsten har ansvar för förorenade brunnar

Räddningstjänsten ska betraktas som ansvarig verksamhetsutövare vid branden i Hamre. Det slår länsstyrelsen fast i ett beslut.

Det är senaste turen i det segdragna ärendet efter branden i byn Hamre 3 januari 2015. Vid insatsen användes Cafs-skum som förorenade flera dricksvattenbrunnar i byn. Vattnet är fortfarande otjänligt och frågan har varit vem som bär ansvaret.

Kommunen genom Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansåg att det var ägaren till den brandhärjade fastigheten som skulle ansvara för provtagningar och andra åtgärder. Byborna anser att ansvaret ligger hos räddningstjänsten. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde nämndens beslut med motiveringen att fastighetsägaren inte kan anses som verksamhetsutövare. Länsstyrelsen upphävde emellertid beslutet utan att förordna om fortsatt handläggning. Det ledde till att en annan drabbad bybo överklagade eftersom han ansåg berövad möjligheten att få prövat vem som har ansvaret om det nu inte är fastighetsägaren.

Fallet överklagades ända upp till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som i februari 2016 kom fram till fastighetsägaren inte var verksamhetsutövare samt att det bör utredas vem som har ansvaret. Domstolen återvisade ärendet för ny utredning. Efter att ärendet återigen ha nått länsstyrelsen slår denna fast att räddningstjänsten ska betraktas som ansvarig verksamhetsutövare. Eftersom räddningstjänsten gjorde insatsen med stöd av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ansvaret jämkas till hälften. Beslutet innebär att ärendet återförvisas än en gång till kommunen för beslut om vilka åtgärder räddningstjänsten nu ska vidta.

I sin bedömning hänvisar länsstyrelsen till att det i LSO anges att "räddningstjänsten ska förhindra och begränsa skada. Det innebär att räddningstjänsten inte får orsaka större skada med sin släckinsats än den skada branden orsakar."

Mot bakgrund av forskningen om konsekvenserna av användningen av skum anser länsstyrelsen att det "finns stor anledning för räddningstjänsten att för framtida räddningsinsatser se över metod- och produktval samt planering och organisation av insatser."

Vidare att det vid tidpunkten fanns tillräcklig information "bland annat nämnda studie från MSB, beträffande att användande av skum bör undvikas i möjligaste mån."