Erfarenhet

Plastbyggnad lätt offer i brand

En natt våren 2014 larmades Värends räddningstjänst ut till området Araby i norra delarna av centrala Växjö.

En av återvinningsstationerna som brunnitLarmet gällde en brand i ett återvinningshus. När räddningstjänsten anlände hade branden redan gått igenom en av ytterväggarna och lågorna slog ut.

Det var inledningsvis en överhängande risk för brandspridning till alla de fordon som parkerats i anslutning till återvinningsbyggnaden.

Men efter släckinsats och god hjälp av en gynnsam vindriktning, lyckades räddningstjänsten förhindra brandspridning till alla de fordon som parkerats intill. Byggnaden blev dock totalförstörd.

Orsaken till branden är i sammanhanget tämligen ointressant.
Det som intresserade brandutredare Thomas Jonasson var att byggnaden till stora delar var gjord av plast.
Lägg därtill det stora antalet parkeringsplatser för personbilar som finns alldeles intill byggnaden.

Risken för stora konsekvenser vid en brand i återvinningshuset är uppenbar.
Bränder i återvinningscentraler är inte ovanliga. Det räcker ofta med att någon slänger in en engångsgrill eller liknande och branden är ett faktum.

Det som tydligt irriterade brandutredaren var att de redan några år tidigare varit på en liknande brand i en likadan byggnad i samma område. Den gången skadades ett antal bilar, varpå brandutredaren uppmärksammade aktuellt bostadsbolag på problematiken.
Det var 2012 och ännu vid denna brand 2014 var inga åtgärder vidtagna av aktuellt bostadsbolag.

Det finns i området sex likadana återvinningsbyggnader varav två är hopbyggda. Samtliga till stora delar gjorda i plast och med intilliggande parkeringsplatser.

I december 2015 hade samtliga sex återvinningsbyggnader brunnit ner, vilket undanröjt problemet för Växjös del.

Men det är sorgligt att det ska behöva brinna i så många byggnader och skadas så pass många fordon, trots att problematiken påtalats för berörda.
När de hopbyggda återvinningsbyggnaderna brann skadades ett tiotal personbilar.

Det skulle därför vara intressant för Tjugofyra7 att få in uppgifter om fler liknande bränder runt om i Sverige.

Samtidigt skickar vi tillsammans med Thomas Jonasson en uppmaning till räddningstjänsterna runt om i Sverige, att vara uppmärksamma på denna typ av byggnader med intilliggande parkeringsplatser inom sitt område.

Bränder i plastbyggnader kan även ses i perspektivet av att det kan kräva ett annat och mer omfattande angreppssätt vid släckinsatsen, liksom att förorenat släckvatten kan nå dagvattensystem eller grundvatten och därmed utgöra en miljöbelastning. Bränder i plast medför ofta stor rökutveckling, vilket kan påverka omgivningen negativt.