Erfarenhet

Fip - resurs och viktig roll

Hur är det att tjänstgöra som en Fip-resurs? Efter att ha gått igenom tolv olycksutredningar med koppling till Fip (första insatsperson) i någon form, noteras att det finns områden som bör beaktas mer framöver.

Utredningsmaterialet har inkommit till MSB från räddningstjänsterna i Södra Älvsborg, Västra Blekinge, Värnamo, Falköping, Eskilstuna, Halmstad och Brandkåren Attunda. Utredningarna berör olika typhändelser såsom bränder, trafikolyckor, drunkningar och IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans).

Området berörs på lite olika sätt, men gemensamt för alla är att Fip tycks vara en verkningsfull och effektiv funktion, som många gånger ger önskad effekt på händelseförloppet.

Det påfallande är den stora anspänning och påfrestning som den enskilde i rollen faktiskt utsätts för.

Det tycks viktigt att föra ett resonemang kring vilka uppdrag som är lämpade för ensamarbete, liksom den utbildning, kompetens och erfarenhet vederbörande i rollen faktiskt måste ha. Detta för att på ett professionellt, säkert och effektivt sätt axla de ibland mycket svåra situationer Fip-arna ställs inför.

Att tidigt helt ensam förstå ett larm, göra rimliga bedömningar, köra utryckning, kommunicera på radio, göra riskbedömning, besluta sig för lämplig åtgärd, arbetsleda sig själv och ibland andra frivilliga som redan är igång, kräver ett stort mått av individuell kapacitet och lämplighet.

Att möta drabbade, deras anhöriga och allmänheten som redan finns på plats och som också förväntar sig professionellt arbete då räddningstjänsten kommer dit.

Det är inte så enkelt som att bara åka på larm och vidta någon åtgärd i syfte att bromsa eller häva ett olycksförlopp, även om det i sig är bra.

Vid en insats under en villabrand i Södra Älvsborgs 2015 agerade Fip på ett tydligt och bra sätt, kom fyra minuter före huvudstyrkan och gjorde släckinsats med två släckgranater.

Trots detta utsattes Fip för en enorm press från fastighetsägaren som hela tiden undrade var huvudstyrkan var och när den egentliga insatsen skulle påbörjas.

Vid en annan insats i Södra Älvsborg 2015 larmades Fip ut på ett IVPA-ärende i tron av att det rörde sig om en blödning från halsen och att det troligen handlade om ett åderbråck på matstrupen med invärtes blödning. Det var vad som framgick av larminformationen.

Vid framkomst visade det sig vara en svårt knivskuren person och gärningsmannen fanns kvar på platsen. Insatsen komplicerades av att det samtidigt pågick en insats vid en trafik­olycka några kilometer från platsen, vilket medförde att ingen polis kom till platsen förrän 16 minuter efter Fip.

Viktigt tänka på
agerande och regler

Gemensamt för många av olycksutredningarna är att det är bra att använda sig av Fip.

Men i flera av olycksutredningarna pekar utredarna på situationer som en Fip kan ställas inför och som kan vara oerhört påfrestande.

Många Fipar är dessutom deltidsanställda med en begränsad möjlighet till såväl utbildning, övning och inte minst erfarenhet i att arbeta själv under stressiga och pressade förhållanden.

I någon rapport berörs även att man kanske ska åka två personer vid vissa händelser.

Det är därför extra viktigt att framöver verkligen beakta denna mycket speciella roll och de regler som gäller för ensamarbete, exempelvis i arbetsmiljöföreskrifterna (AFS).

Det gäller såväl vid utryckningskörning, framkomst och riskbedömning till agerande på platsen och inte minst uppföljning efter genomförd insats.

Områden som bedöms vara extra viktiga är utbildning i rollen, erfarenhet från utryckning, och personlig lämplighet.