Nyhet

MSB gav stöd men det bör utvecklas

MSB lämnade i stort det stöd som kan förväntas vid skogsbranden, men det kunde på flera områden skett tidigare. Stödet bör utvecklas och inte minst information om vilket stöd som kan ges. Dessutom bör myndigheten bli bättre på att bemöta människor i pressade situationer.

Det sägs i en öppen och självkritisk intern utvärdering av MSBs stöd vid skogsbranden i Västmanland.

– Det är viktigt att granska sig själv och jag är väldigt glad att ledningen gav oss uppdraget att utvärdera MSB:s arbete vid skogsbranden. Vi har intervjuat över 50 personer inom och utanför myndigheten och märkt att det finns ett stort behov att öppet och prestigelöst prata om det här, säger Johan Gert, MSB, som ingått i gruppen bakom utvärderingen.

Utvärderingen skulle svara på tre frågor:

Har MSB lämnat erforderligt stöd till de ansvariga aktörerna och vilka styrkor och svagheter i förmåga och förberedelser kan identifieras? Stämmer förväntningarna externt och internt överens med MSB:s uppdrag och leverans? Hur fungerade MSB:s organisation och bemanning under arbetet med skogsbranden?

Stödet bedöms ha bidragit till en effektiv insats, men att det i vissa delar lämnades sent. Utredningen konstaterar att myndigheten inte tillräckligt tydligt kommunicerat vilket stöd myndigheten erbjuder och vilka ansvar och roller som MSB har under en händelse. Det ledde till att förväntningarna från aktörerna i vissa delar var orimligt höga och i andra delar obefintliga.

– Vi är inte vana att jobba i den här omfattningen ute i fält på hemmaplan. Nu var vi fler än 50 personer som besökte Ramnäs i olika funktioner. Många hade inte varit ute tidigare och var inte fullt ut förberedda, hade kanske inte alltid förståelse för aktörernas förutsättningar.

Ett exempel är beställningen av internationellt stöd med vattenskopande flygplan.

– Den beställande aktören förväntades vara kontaktperson gentemot EU vilket här innebar att en stackars räddningsledare skulle stå ute i skogen och svara på frågor och försöka faxa. Där kanske vi inte inledningsvis fullt ut förstod situationen och där kunde MSB underlättat.

Ett annat exempel handlar om Rakel. Räddningsledningen begärde hjälp med att strukturera kommunikationen i Rakel, men fick till svar att MSB inte har det uppdraget.

Detta bottnar i oklarhet om de olika roller en myndighet har före och under en kris. I "före-skedet" har Rakel som verksamhet inte uppgiften att var operativa och höll fast vid det uppdraget.

– Innan någonting inträffat är det viktigt att hålla på våra roller så att vi inte tar på oss sånt som aktörerna har ansvar för. Då ska vi hjälpa dem att hitta sina uppgifter och förbereda sig. När det inträffar en händelse har vi den förtydligade och utökade ansvarsprincipen som innebär att vi har ett ansvar att se till helheten; bidra med det vi kan oavsett om vi har ett eget ansvar eller inte och vi är skyldiga att samverka. Det gör att det blir ett annat läge under händelsen än det var före.

– Dessutom har vi Lagen om skydd mot olyckor som säger att om räddningsledaren begär hjälp av en statlig myndighet kan vi inte säga nej om det inte allvarligt hindrar ordinarie verksamhet, säger Johan Gert.

Oklarhetet om vad MSB gör och inte gör ledde till spänningar mellan MSB och de lokala räddningstjänsterna och mellan MSB och länsstyrelsen. Det handlar både om förväntningar på att MSB ska agera och på att MSB inte ska lägga sig i eller ta över. När det blev känt att MSB gått upp i särskild organisation uppfattades det på sina håll som att MSB förberedde sig för att ta över insatsen.

–MSB har inte mandat att ta över någonting, sager Johan Gert.

Ibland kräver regelverket att MSB försäkrar sig om förutsättningarna.

– Vid beställningen av flygplan var vi tvungna att säkerställa att vi hade ett vettigt underlag och ställde många frågor. Om vi då inte är tydliga med varför vi gör det och vilken ton vi använder kan det uppfattas som ifrågasättande.

Skogsbranden har ökat kunskaperna om vad MSB kan och får göra och Johan Gert hoppas att även den här rapporten ska bidra till större medvetenhet om MSBs roll.

– Men också att vi är tydliga med vad vi kan och inte kan göra när man efterfrågar MSBs stöd.

Många av de rekommendationer till förbättringar som utvärderingen lämnar är redan genomförda. En rekommendation handlar om att utveckla personalens kompetens i bemötande.

– Det är viktigt för myndigheten att öka förståelsen för aktörernas situation. Prata om vikten av bemötande, förstå att de man möter är pressade och att de inte nödvändigtvis har kunskap om MSB, säger Johan Gert.